Η Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο 2020-2025 (που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020) αποτελεί το βασικό έγγραφο πολιτικής για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Κύπρου.  Η εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής συντονίζεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (DMRID).

Η ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο 2020-2025 βασίζεται σε ένα σαφές όραμα αλλαγής. Η δήλωση οράματος προβλέπει ότι η Κύπρος θα καταστεί κατάλληλη για τη μελλοντική κοινωνία και οικονομία βασισμένη στη γνώση, χάρη στις ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες που θα προωθήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Η υλοποίηση αυτού του οράματος βασίζεται στην επίτευξη τεσσάρων στρατηγικών στόχων:

 • τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων·
 • μια δυναμική, βιώσιμη και ανθεκτική ψηφιακή οικονομία·
 • μια ανοικτή, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή κοινωνία·
 • πράσινη, ψηφιακή μετάβαση για την Κύπρο.

Η στρατηγική περιγράφει στοχευμένη και συντονισμένη δράση σε κάθε μία από τις διαστάσεις του εθνικού ψηφιακού μετασχηματισμού: κυβέρνηση — κοινωνία — οικονομία που επέτρεψε και ενορχήστρωσε μέσω της «Διακυβέρνησης ως πλατφόρμας». Ως εκ τούτου, έχουν καταρτιστεί τέσσερα στρατηγικά χαρτοφυλάκια για την οργάνωση όλων των στρατηγικών πρωτοβουλιών που απαρτίζουν το σχέδιο δράσης της χώρας για την ψηφιοποίηση.

Το Χαρτοφυλάκιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικές με τον μετασχηματισμό της ίδιας της κυβέρνησης. Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα. Ενώ τα Χαρτοφυλάκια Ψηφιακών Υποδομών, Οικονομίας και Κοινωνίας περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες σχετικές με τον μετασχηματισμό των εθνικών υποδομών, της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, τα χαρτοφυλάκια αυτά περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν:

 • Την ανάπτυξη βασικών και διά βίου ψηφιακών δεξιοτήτων για τον εφοδιασμό κάθε κατοίκου με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιόπιστη αλληλεπίδραση με την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη διαχείριση των πληροφοριών και των επικοινωνιών του (λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση συζητήσεων κ.λπ.), τη διενέργεια ψηφιακών συναλλαγών (αγορές και πληρωμές στο διαδίκτυο) και τη διατήρηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο (μέσω βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας).
 • Στήριξη της ψηφιοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών τομέων με την παροχή αναβάθμισης των δεξιοτήτων, εργαλείων, στήριξης και καθοδήγησης, ώστε οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το είδος, τον τομέα και το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιακή τεχνολογία και να οικοδομήσουν έναν πιο αποτελεσματικό και επικερδή τρόπο παροχής υπηρεσιών/προϊόντων υψηλότερης ποιότητας.
 • Την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς STEM για την αύξηση του αριθμού των αποφοίτων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών από κυπριακά πανεπιστήμια (τοπικούς και διεθνείς φοιτητές) και την ενίσχυση της συγκέντρωσης και των ποσοστών παραμονής των εν λόγω ειδικών στο εργατικό δυναμικό της Κύπρου.
 • Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων για την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που απευθύνονται στο εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στους ανέργους, ώστε να αυξηθεί το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Η στρατηγική για την ψηφιακή Κύπρο τυγχάνει τόσο εθνικής όσο και ενωσιακής στήριξης και υποστηρίζεται τόσο από εθνικά όσο και από ενωσιακά κονδύλια (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του μηχανισμού ανθεκτικότητας και ανάκαμψης).

 

Αναδημοσίευση Cyprus – National Digital Strategy 2020-2025 , δημιουργήθηκε από Māra Jākobsone

Μετάφραση πολιτικής μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English
 • Ελληνικά