Διαγωνισμός Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) για την Διεξαγωγή Έρευνας Πεδίου για Διερεύνηση των Αναγκών Κατάρτισης σε Ψηφιακές Δεξιότητες συγκεκριμένων ομάδων στόχων του πληθυσμού.

 

Αριθμός Διαγωνισμού: ΚΕΠΑ 2/2022

 

Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερευνών Πεδίου (Ποσοτικών και Ποιοτικών Ερευνών)

Ιανουάριος 2023

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στις έρευνες γνωρίζει το ΚΕΠΑ, χωρίς όμως, όπως αποτυπώνεται από τις σχετικές απαντήσεις, να είναι σαφής ή ξεκάθαρος ο ρόλος, ο σκοπός και το εύρος των υπηρεσιών/ προγραμμάτων του κέντρου.

Οι πλείστοι γνωρίζουν ότι το ΚΕΠΑ προσφέρει κατάρτιση χωρίς όμως να γνωρίζουν το εύρος, είδος και επίπεδο των προγραμμάτων. Μικρός αριθμός έχει επίσης συνδέσει το ΚΕΠΑ, με τη συμπλήρωση του βιογραφικού σε μορφή Europass, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ταυτίζουν το ΚΕΠΑ με τεχνικές δεξιότητες και τεχνικά επαγγελματικά προσόντα. Αναφορές γίνονται επίσης για εκπαίδευση στην τρίτη Ηλικία και σε λιγότερο βαθμό για την Δια Βίου Μάθηση.

Στις ομάδες που σχετίζονται περισσότερο με τις ψηφιακές δεξιότητες, δηλαδή με την πληροφορική και έχουν κατ’ επέκταση ψηφιακές γνώσεις, η αντίληψη είναι ότι το ΚΕΠΑ καλύπτει κυρίως βασικές δεξιότητες/εισαγωγικά προγράμματα και πρωτίστως για soft skills. Δεν το συνδέουν με την τεχνολογία/πληροφορική ή και άλλες σχετικές δεξιότητες και θεωρούν ότι το ΚΕΠΑ χρειάζεται κάποιο εκσυγχρονισμό και περισσότερη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς.

Ψηλός βαθμός αναγνωσιμότητας παρατηρείτε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και ΟΤΑ.

Αρκετοί ερωτώμενοι, κυρίως μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, γνωρίζουν και συσχετίζουν το ΚΕΠΑ με το MIM – Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (Mediterranean Institute of Management), κάποιοι δε, δήλωσαν ότι είναι απόφοιτοί του.

1 στους 10 Κύπριους (συγκεκριμένα 11% του συνολικού δείγματος) έχει παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από το ΚΕΠΑ κυρίως από τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, άντρες (14%) και απόφοιτοι κολλεγίων (16%), Λυκείου και μεταπτυχιακών με 13% αντίστοιχα.

Ο βαθμός ικανοποίησης όσων έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα του ΚΕΠΑ, τόσο σε σχέση με το περιεχόμενο και την ποιότητα εκπαιδευτών, όσο και με τις διευκολύνσεις και την διάρκεια της κατάρτισης είναι πολύ ψηλός (απόλυτα/πολύ ικανοποιημένοι) και κυμαίνεται από 77-83%. Μάλλον θετική εμπειρία δηλώνουν και στελέχη των ΟΤΑ και κάποια στελέχη που προέρχονται από το χώρο της Πληροφορικής, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι μάλλον αμφισβήτησαν το επίπεδο των προγραμμάτων του ΚΕΠΑ και την ικανότητά του να προσφέρει προχωρημένα/σε βάθος προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων. Κάποιοι επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής αναφέρουν ότι χρειάζονται εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση οι υποδομές με ειδική αναφορά στις υποδομές της Λεμεσού. Επίσης πολλοί συμμετέχοντες στις ποιοτικές έρευνες συγχύζουν ή δεν μπορούν να διαχωρίσουν τον ρόλο της ΑΝΑΔ με αυτόν του ΚΕΠΑ. Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί ότι οι άνεργοι που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα του ΚΕΠΑ δηλώνουν ότι βοηθήθηκαν στην εξεύρεση εργασίας.

 

 

Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου – Τελική Έκθεση αποτελεσμάτων

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Κέντρο Παραγωγικότητας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.

Αφήστε μια απάντηση

You already voted!