Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Εσθονίας το 2021. Περιλαμβάνει όραμα και σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εσθονικής οικονομίας, του κράτους και της κοινωνίας με ψηφιακή τεχνολογία κατά την επόμενη δεκαετία.

Κατά την υλοποίηση του οράματος, είναι σημαντικό να ακολουθούνται με συνέπεια οι αρχές που περιγράφονται στο σχέδιο ανάπτυξης όσον αφορά όλους τους επιμέρους στόχους:

 • Ψηφιακή διακυβέρνηση
 • Συνδεσιμότητα
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Προσδοκίες σε σχέση με άλλα αναπτυξιακά σχέδια

Με βάση το όραμα, ο γενικός στόχος για την επόμενη δεκαετία να αναπτυχθεί η ψηφιακή κοινωνία είναι να αυξηθεί η ψηφιακή δύναμη της Εσθονίας: η ψηφιακή διακυβέρνηση εγγυάται την καλύτερη εμπειρία, το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι διαθέσιμο σε όλους όσοι το ζητούν στην Εσθονία και ο κυβερνοχώρος είναι ασφαλής και αξιόπιστος.

Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030 έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων:

 • Παροχή επαρκούς αριθμού επαγγελματιών ΤΠΕ στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στον κυβερνοχώρο. Ο αριθμός των ειδικών σε θέματα ΤΠΕ πρέπει να διπλασιαστεί στην οικονομία έως το 2030 και το ποσοστό των ειδικών στον κυβερνοχώρο πρέπει να αυξηθεί μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθούν οι μελλοντικοί στόχοι στον βαθμό που απαιτείται. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικές ευκαιρίες μάθησης πρέπει να επεκτείνονται συνεχώς και η ποιότητα της μάθησης να βελτιώνεται σε όλα τα επίπεδα.
 • Ενίσχυση των πρωτοβουλιών επανειδίκευσης και ααβάθμισης των δεξιοτήτνων που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες για τη μετάβαση στο επόμενο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας στην οικονομία και τη δημόσια διοίκηση. Οι επαγγελματίες από διάφορους τομείς πρέπει να αποκτήσουν εξειδικευμένες ψηφιακές γνώσεις για να δρομολογήσουν και/ή να υποστηρίξουν την ψηφιακή αλλαγή στους οργανισμούς τους. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί φυσικό μέρος κάθε επιπέδου εκπαίδευσης. Θα αυξήσει επίσης την ικανότητα των εργαζομένων να προσαρμόζονται σε αλλαγές σε διαφορετικές καταστάσεις.
 • Διασφάλιση ότι οι πολίτες διαθέτουν επικαιροποιημένες δεξιότητες για τη διαχείριση ψηφιακών λύσεων με χρήσιμο και ασφαλή τρόπο. Έως το 2030, όλοι οι ενήλικοι από την Εσθονία θα πρέπει να είναι συχνοί χρήστες του διαδικτύου. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να διασφαλίσουμε τις επαρκείς ικανότητές τους, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού επιπέδου ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τις υπηρεσίες ως αποτέλεσμα της προόδου που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής διακυβέρνησης.
 • Επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη για την αύξηση της ικανότητας της ψηφιακής κοινωνίας. Ενεργότερη συμμετοχή των επαγγελματιών για τη δημιουργία έξυπνων λύσεων και τον εντοπισμό γνώσεων και λύσεων που μπορούν να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν άμεσα στο κράτος και την οικονομία.

Η υλοποίηση του οράματος της ψηφιακής κοινωνίας εξαρτάται επίσης από ορισμένους άλλους τομείς και πολιτικές που καλύπτονται από άλλα αναπτυξιακά σχέδια. Ως εκ τούτου, το εν λόγω σχέδιο ανάπτυξης διατυπώνει χωριστά τις προσδοκίες για άλλους τομείς πολιτικής.

 

 

Αναδημοσίευση πολιτικής από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση πολιτικής μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Estonia’s Digital Agenda 2030

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Εσθονία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English