Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η σύνδεση με την αγορά εργασίας (εθνική στρατηγική δεξιοτήτων) εγκρίθηκε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Σεπτέμβριο του 2023. Το στρατηγικό έγγραφο λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της γνώσης, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων και της αγοράς εργασίας.

Προκειμένου το εργατικό δυναμικό να αποκτήσει ή να αναβαθμίσει τις δεξιότητές του ώστε να μπορεί να συνδεθεί άμεσα και επιτυχώς με την αγορά εργασίας, οι κύριοι στόχοι που ορίζονται στην εθνική στρατηγική δεξιοτήτων είναι:

 • τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες
 • να προβλέψει τις ανάγκες αυτές στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον· και
 • να αξιοποιηθούν και να προσαρμοστούν οι δράσεις της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

Ένας επιμέρους στόχος της εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων για το 2023 είναι να δοθεί έμφαση στην παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ανάγκες των ασκουμένων, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Προς στήριξη της εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν επίσης εμπειρικές έρευνες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας για τη διερεύνηση της επάρκειας των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων των επιχειρήσεων. Η επιλογή των ψηφιακών δεξιοτήτων βασίστηκε στο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp) 2.2.

Προτεραιότητες για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων

Πρώτον, προσδιορίζει το περιεχόμενο των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων και αναγνωρίζει ότι όσο υψηλότερη είναι η ψηφιακή επάρκεια του εργατικού δυναμικού που αποτελεί και το ψηφιακό έξυπνο της εταιρείας, τόσο καλύτερη είναι η πορεία της προς τα εμπρός. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί την αναβάθμιση του ψηφιακού έξυπνου εργατικού δυναμικού ως μέσο ενίσχυσης της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Η προστασία των συσκευών ΤΠΕ, η διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου, η επίλυση τεχνικών προβλημάτων και η διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας προσδιορίστηκαν ως οι σημαντικότερες ψηφιακές δεξιότητες για όλους τους τομείς.

Ειδικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθοι:

 • αποτελεσματική αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας όσον αφορά τις απαιτούμενες δεξιότητες,
 • προσδιορισμός και παρακολούθηση των τρεχουσών επαγγελματικών τάσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εθνικής αγοράς εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη,
 • υποστήριξη της πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, στα προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και επανειδίκευσης,
 • προώθηση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης,
 • τη συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης,
 • διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των παρόχων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και των προσφερόμενων προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των δικαιούχων και την καλύτερη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες,
 • αξιολόγηση και βελτίωση των μοντέλων χρηματοδότησης της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της σύνδεσης των αμοιβών των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιδόσεις τους όσον αφορά την απασχολησιμότητα των δικαιούχων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και της αποδοτικότητας των σχετικών παρεμβάσεων, με παράλληλη επίτευξη διαφάνειας και απλούστευσης των διαδικασιών,
 • να αξιολογήσει το μοντέλο διακυβέρνησης της εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων και να το αναβαθμίσει μέσω της απλούστευσής του και του βελτιωμένου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού συνεργάζεται με εκπροσώπους της αγοράς, κοινωνικούς εταίρους και ιδρύματα, επιμελητήρια, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς, την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

Αναδημοσίευση Greece – Strategy for Labour Force Upskilling and Connection to the Labour Market , δημιουργήθηκε από

 

Μετάφραση πολιτικής μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.

Γλώσσα

 • Ελληνικά