Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με την υφιστάμενη έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (SSH), η οποία είναι συναφής με τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να εξασφαλιστούν καλά τεκμηριωμένες και τεκμηριωμένες επενδύσεις στην επιστημονική πολιτική για την καθοδήγηση της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης.

Ιστορικό

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, η ΕΕ δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2021, ο οποίος συνοψίζει τους δείκτες για τις ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών της ΕΕ. Εν ολίγοις, η μελέτη, στην οποία αναφέρονται δεδομένα πριν από την πανδημία COVID-19, δείχνει ότι, παρά τις πρόσφατες επενδύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόοδος στην ψηφιακή μετάβαση προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία» εξακολουθεί να είναι αργή. Η πανδημία COVID-19 άλλαξε ριζικά τον ρόλο και την αντίληψη της ψηφιοποίησης στις οικονομίες και τις κοινωνίες της ΕΕ και επιτάχυνε τον ρυθμό της. Έχει τονίσει την ανάγκη επενδύσεων σε νέες λύσεις και εργαλεία για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση της ισότητας όσον αφορά την πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές.

Δομή

Το μέρος 2 της έκθεσης επικεντρώνεται σε μια σειρά δεδομένων που συλλέγονται από ερευνητικά έργα. Συλλέχθηκαν δεδομένα από τους δημοσιευμένους στόχους των έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν σε ένα «corpus», το οποίο αναλύθηκε προκειμένου να προσδιοριστούν τα κύρια θέματα και θέματα, καθώς και η σχετική θέση τους, στο γνωστικό «τοπίο».

Το μέρος 3 εξετάζει ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και υιοθετεί παρόμοια αρχική προσέγγιση. Τα σχετικά έγγραφα πολιτικής χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των κύριων θεμάτων πολιτικής και τα θέματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια ως βάση αναζητήσεων στο Διαδίκτυο της Επιστήμης (WoS) για τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται περισσότερο με τα θέματα πολιτικής για την ψηφιακή μετάβαση και τις αγορές εργασίας.

Το μέρος 4 επικεντρώνεται στην ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν στο πρώτο μέρος και παρουσιάζει τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην ειδική ομάδα. Συγκέντρωσαν ορισμένες γνώσεις με βάση τα δικά τους έργα, δημοσιεύσεις και προσωπική κατανόηση και στη συνέχεια ανέλυσαν τα δεδομένα όπως προέκυψαν από τα δεδομένα των έργων και των δημοσιεύσεων.

Κύρια πορίσματα

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των έργων, στα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπάρχουν θεμελιώδη και βαθιά κενά με σαφή διαπίστωση υποεκπροσώπησης των γνώσεων από την έρευνα στους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι συνεισφορές από διαφορετικό σύνολο ερευνητικών προοπτικών θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και τη χρήση εργαλείων για την εξέταση των επιπτώσεων των αλλαγών στην αγορά εργασίας όσον αφορά τον πολιτισμό και την ταυτότητα. Ειδικότερα, αυτό που λείπει είναι η βιβλιογραφία σχετικά με τα θέματα, τα οποία εκφράζουν το ανθρώπινο άγχος σχετικά με τις βαθιές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και την εργασιακή ασφάλεια, ή κυρίως την ανεργία και τον αντίκτυπο που έχουν οι αλλαγές αυτές στην ταυτότητα της κοινότητας.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο μερών (έργα και δημοσιεύσεις), τα θέματα και τα θέματα των σχεδίων του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι πιο περιορισμένα από εκείνα που προκύπτουν από την ανάλυση των δημοσιεύσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» χρηματοδοτούνται λιγότερα έργα που περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία που εξετάζουν την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, νέες μορφές ψηφιακής εκπαίδευσης ώστε το εργατικό δυναμικό να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η νέα πολιτική, για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας ή άλλες δυσανάλογα επηρεαζόμενες ομάδες.

 

Θα θέλατε να μάθετε περισσοτερα; Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.

 

 

Ανασημοσίευση έρευνας από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση έρευνας  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Αφήστε μια απάντηση