Ένα υπηρεσιακό σημείωμα συζήτησης του ΔΝΤ, που δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024, επικεντρώνεται στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και στις δυνατότητές της να αναδιαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας, τις αγορές εργασίας μας και την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.

Η έκθεση εξετάζει τις διαφορές μεταξύ των προηγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται ότι θα είναι σε θέση να μετριάσουν τον αντίκτυπο της ΤΝ στην επαγγελματική τους ζωή. Και, στην πραγματικότητα, προκύπτουν συνεκτικά πρότυπα όσον αφορά την έκθεση στην ΤΝ: ορισμένες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καλύτερα τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ΤΝ (όπως οι μορφωμένες γυναίκες, οι νεότεροι) σε σύγκριση με άλλες (ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο κ.λπ.). Τα επαγγέλματα χαμηλότερης ειδίκευσης είναι πολύ πιθανότερο να επηρεαστούν από τις επιπτώσεις της ΤΝ, γεγονός που ενέχει περαιτέρω κινδύνους για την αύξηση της ανισότητας.

Ένα δεύτερο σενάριο για την αξιοποίηση του αντικτύπου της ΤΝ εξετάζει την αύξηση της παραγωγικότητας. Εάν οι νίκες αυτές επαρκούν, μπορεί να υπάρξει αύξηση του εισοδήματος στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Εδώ, η έκθεση εξετάζει το βάρος της κανονιστικής ρύθμισης που βαρύνει τις πιο προηγμένες οικονομίες (οι οποίες διαδραματίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στην ανακατανομή του εργατικού δυναμικού). Από την άλλη πλευρά, οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι αναδυόμενες οικονομίες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ψηφιακές δεξιότητες, εάν επιθυμούν να καλύψουν τη διαφορά και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της ΤΝ.

 

Αναδημοσίευση έρευνας Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work (2024) – IMF Staff Discussion Note , δημοσιεύτηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση έρευνας από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Αφήστε μια απάντηση