Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Λετονίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της πολιτικής σε τρεις τομείς — προστασία του περιβάλλοντος, περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, το Υπουργείο ασχολείται με τη θέσπιση προϋποθέσεων και προϋποθέσεων για τη διατήρηση της φύσης, το καθαρό περιβάλλον και διασφαλίζει την αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, το Υπουργείο εφαρμόζει και αξιολογεί την περιφερειακή πολιτική σε κρατικό επίπεδο, παρέχει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και εποπτεύει τη διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και διασφαλίζει την ανάπτυξη και την εποπτεία των τοπικών κυβερνήσεων με γενικό στόχο την επίτευξη ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Η εφαρμογή και ο συντονισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ένας άλλος ευρύς τομέας πολιτικής του υπουργείου. Περιλαμβάνει τη θέσπιση της αρχής της ενιαίας εξυπηρέτησης για την παροχή υπηρεσιών κρατικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και την εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στον δημόσιο τομέα.

 

Αναδημοσίευση Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia.

Μετάφραση οργανισμού μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Organisation homepage

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Λετονία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους