Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) της Κύπρου είναι αρμόδιο για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης: Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση (ΔΕ), Μέση Γενική Εκπαίδευση (ΜΓΕ), Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΤΕΕΚ), Ανώτερη Εκπαίδευση (ΑΕ) καθώς και Εκπαίδευση Ενηλίκων. Προτείνει, επίσης, τον ετήσιο προϋπολογισμό στους τομείς της αρμοδιότητάς του, καταρτίζει νέους νόμους και εφαρμόζει τους υφιστάμενους. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου εμπίπτει, επίσης, η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών που συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ εργάζονται περίπου 14.600 εκπαιδευτικοί και απασχολούνται 580 δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) καταγράφονται στο Στρατηγικό του Σχέδιο. Για την τριετία 2023-2025, αυτές εκφράζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  1. Αποτελεσματική & αποδοτική διοίκηση
  2. Παιδεία: Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού & Διαμόρφωση βέλτιστου μαθησιακού περιβάλλοντος
  3. Αθλητισμός: Διαμόρφωση και επικοινωνία κοινής στρατηγικής προσέγγισης
  4. Νεολαία: Ενεργή συνεργασία με ΟΝΕΚ για τη διαμόρφωση πολιτικών, προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάμωσης της νεολαίας.

Σημαντικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούν σε Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΝ προχωρά με την υλοποίηση επτά (7) έργων τα οποία στοχεύουν στον εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και στην αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM, η δημιουργία των Ψηφιακών Τάξεων, ο Μετασχηματισμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ψηφιακή υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων και η ανάπτυξη του Συστήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης, αποτελούν μερικά από τα Έργα που υλοποιεί το ΥΠΑΝ στο πλαίσιο του ΣΑΑ.

Τέλος, στο Υπουργείο λειτουργεί Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο παρακολουθεί τα θέματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διάφορα όργανά της, από τη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς αλλά και από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διάφορες Διεθνείς Συμβάσεις. Το Γραφείο είναι, επίσης, υπεύθυνο για την παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021-2027 της οποίας ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί οριζόντιο στρατηγικό πυλώνα.

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (www.moec.gov.cy)  περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα, τις Διευθύνσεις, τις Υπηρεσίες και άλλες σημαντικές δράσεις του Υπουργείου.  Ο δικτυακός αυτός χώρος  αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών και παρέχει πρόσβαση σε ανακοινώσεις, εγκυκλίους, ενημερωτικά δελτία, ετήσιες εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία του ΥΠΑΝ. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για διάφορα εκπαιδευτικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

MESY Website

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.