Η αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Κύπρου με τη στήριξη και προώθηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και των ΤΔ (Τεχνολογιών Διαστήματος) για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε προσιτές τιμές, με σκοπό την κοινωνική ευημερία των πολιτών και την οικονομική άνθιση των επιχειρήσεων, και γενικότερα την εκμετάλλευση των ωφελημάτων που προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει αρμοδιότητες σε θέματα Ραδιοεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπογραφών, Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διαστήματος.

Η περί ραδιοεπικοινωνιών νομοθεσία αναθέτει στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τις εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση των συχνοτήτων και γενικά στη ρύθμιση των ραδιοεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών επικοινωνιών στην επιτήρηση της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού, καθώς και στη διεξαγωγή μετρήσεων και μελετών αναφορικά με την έκθεση του κοινού σε ηλεκτομαγνητικά πεδία. Επίσης, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση των σχεδίων ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συμβουλεύει τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε όλα τα θέματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς οργανισμούς και σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει οριστεί ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014. (Νόμος του 2018 (Ν. 55(Ι)/2018) που προνοεί την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά)

Επιπλέον, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει οριστεί ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Τέλος, έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών η αρμοδιότητα σε θέματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Galileo/EGNOS και του προγράμματος GMES/Copernicus, καθώς και των σχέσεων της Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Cloud Computing
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Λογισμικό
 • WiFi
 • Τηλεπικοινωνίες
 • 5G
 • Blockchain
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.