Οι δημόσιες βιβλιοθήκες 2030 ξεκίνησαν αρχικά το 2014 μέσω του προγράμματος «Public Libraries 2020» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates. Στόχος του προγράμματος ήταν να συμπεριληφθούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες στο θεματολόγιο της ΕΕ και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διά βίου μάθηση και τον γραμματισμό.

Ο οργανισμός πιστεύει ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι το κλειδί για μια δημοκρατική, κοινωνικά ενεργό και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Ως εκ τούτου, με βάση το δίκτυο των ηγετών της βιβλιοθήκης και των ευρωπαίων υπευθύνων χάραξης πολιτικής που συμμετείχαν στο πλαίσιο του PL2020, το PL2030 εργάζεται τώρα για τη στήριξη καινοτόμων ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών ώστε να καταστούν ισχυροί παράγοντες κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής, παρέχοντας στις βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη ένα επιπλέον πλεονέκτημα μέσω της εκπόνησης καινοτόμων σχεδίων και της αποτελεσματικής υπεράσπισης.

Η PL2030 επικεντρώνεται ιδίως στον ρόλο των βιβλιοθηκών στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, το έργο «Libraries Lead with Digital», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Google, οδήγησε στη δημιουργία από βιβλιοθηκοφύλακες, για βιβλιοθηκοφύλακες, μιας εργαλειοθήκης ψηφιακών δεξιοτήτων που περιέχει 37 οδηγούς How-to. Αυτά δοκιμάστηκαν στις 10 αγγλικές και ιρλανδικές βιβλιοθήκες που συμμετείχαν στο έργο σε 152 συνεδρίες και κατάρτισαν πάνω από 1200 άτομα. Η PL2030 αναλαμβάνει επίσης διάφορα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που επικεντρώνονται στην ψηφιακή ένταξη και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στην παροχή ευκαιριών για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και στην αξιολόγηση των αναγκών του τομέα της βιβλιοθήκης όσον αφορά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες 2030 διοικούνται από τον διευθυντή με την υποστήριξη του προϊσταμένου επιχειρήσεων, οι οποίοι και οι δύο αναφέρονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου PL2030, τα οποία εκπροσωπούν κορυφαίες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη.

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

PL2030 website

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους