Στα πλαίσια των καλών πρακτικών του προγράμματος, τα εργαστήρια ιδεών (ideation labs) αποτελούν ένα κρίσιμο μέρος του προγράμματος “You Stand Out”. Αυτά τα εργαστήρια στοχεύουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι νέοι, καθώς και οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι φορείς στις περιοχές εκτός αστικού ιστού (όπως χωριά και κοινότητες), μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες τους, να τις αναπτύξουν και να αποφασίσουν ποιες από αυτές είναι εφικτό να υλοποιηθούν.

Στόχος των εργαστηρίων είναι να δημιουργηθεί μια ευρεία γκάμα προτάσεων από τους νέους, προκειμένου να επιλεγεί μια από αυτές για προτεινθεί προς υλοποίηση στην περιοχή. Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να δημιουργούν λύσεις που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για τους νέους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, αλλά και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αίσθηση ευθύνης έναντι της τοπικής κοινότητάς τους.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ιδεών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τις δυνατότητές τους, να εξασκηθούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, και να εργαστούν πάνω σε πραγματικά προβλήματα και ανάγκες της περιοχής τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα διδαχθούν πολύτιμες δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία, η προγραμματισμένη σκέψη, και η διαχείριση έργων.

Μετά το πέρας των εργαστηρίων ιδεών, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η επιλογή μιας από τις προτάσεις που έχουν αναπτυχθεί. Αυτή η επιλογή θα προκύψει από μια διαδικασία αξιολόγησης και συλλογής απόψεων από τους νέους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Η πρόταση που θα επιλεγεί θα προωθηθεί για υλοποίηση στην περιοχή, και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και την προώθηση της τοπικής κουλτούρας.

Το πρόγραμμα “You Stand Out” στοχεύει στη δημιουργία και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων που ζουν σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων θα τους επιτρέψει να προωθήσουν την τοπική κουλτούρα, να συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και κοινωνικών δράσεων που αφορούν την περιοχή τους, και να δημιουργήσουν μια πόλο έλξης για επισκέπτες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά παραδοτέα που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Ένα από αυτά τα παραδοτέα είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα παρέχει πληροφορίες και πόρους σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και την τοπική κουλτούρα. Επιπλέον, θα υπάρξει μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα παρέχει υλικό για την εκπαίδευση και τη βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων. Ένα εγχειρίδιο χρήσης θα καθοδηγεί τους χρήστες στη χρήση αυτών των πλατφορμών.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται θα είναι ποικίλο, απευθυνόμενο τόσο στους νέους όσο και στους φορείς που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τους νέους στον τομέα αυτό. Οι νέοι θα μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής τους, ενώ οι εκπαιδευτές και οι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να επιμορφώσουν τους νέους.

Οι καλές πρακτικές του προγράμματος “You Stand Out” ενισχύουν την συμμετοχή και την ανάπτυξη των νέων σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν:

 • Συμμετοχή και συνεργασία: Το πρόγραμμα προωθεί την ενεργή συμμετοχή των νέων και τη συνεργασία τους με τοπικούς φορείς και οργανώσεις. Αυτό δίνει στους νέους την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες τους και να συνεισφέρουν στην κοινότητά τους.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση: Το πρόγραμμα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και πλατφόρμες για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης έργων. Αυτό επιτρέπει στους νέους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την υλοποίηση των ιδεών τους.
 • Στήριξη της τοπικής κουλτούρας: Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους νέους να προωθούν την τοπική κουλτούρα και παράδοση μέσα από τα έργα τους. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση και την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
 • Αξιολόγηση και διαφάνεια: Η διαδικασία επιλογής των προτάσεων γίνεται μέσω μιας αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνει τις απόψεις τόσο των νέων όσο και των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αποδοχή της επιλογής του έργου που θα υλοποιηθεί.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη:

 • Οι νέοι μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να επικοινωνούν με άλλους νέους και να δημιουργήσουν έργα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητά τους.
 • Τα κοινοτικά συμβούλια, οι συνδέσμοι νέων, οι οργανώσεις που προωθούν την τοπική κουλτούρα και άλλοι φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα ως εργαλείο για την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και την προώθηση της τοπικής κουλτούρας.
 • Οι επιχειρηματίες και οι ενδιαφερόμενοι για την πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να συνεργαστούν με το πρόγραμμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και κοινωνικών δράσεων που αφορούν την περιοχή.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα “You Stand Out” συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων και την ενίσχυση των περιοχών εκτός των αστικών κέντρων, προωθώντας την εκπαίδευση, την πολιτιστική κληρονομιά και την επιχειρηματικότητα.

Απευθύνεται σε:

 • Νέους/ες που ζούν στην επαρχία (χωριά, κοινότητες).
 • Κοινοτικά συμβούλια
 • Συνδέσμους και συλλόγους νέων που στοχεύουν στο να βελτιώσουν την τοπική ποιότητα ζωής
 • Συνδέσμους και συλλόγους που στοχεύουν να προωθήσουν την τοπική τους κουλτούρα αλλά και την περιοχή
 • Νέους που δραστηριοποιούνται στην επαρχία ανεξάρτητα απο το είδος της εργασίας τους.
 • Όσοι ασχολούνται με την πολιτιστική μας κληρονομιά
 • Θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά
 • Να ασχοληθούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθώντας της επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

You Stand Out

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι