Το έργο LOCAL είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με διπλή αποστολή: να δημιουργήσει κοινότητες φιλικές προς τους ηλικιωμένους και να ξεκλειδώσει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της Παλιάς Οικονομίας (Silver Economy). Στον πυρήνα του, αυτό το έργο αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της κοινοτικής καθοδήγησης στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων, την εμπλοκή διαφορετικών ακροατηρίων και την ενίσχυση των κοινοτήτων. Υποστηριζόμενο από ισχυρά εμπειρικά στοιχεία, το έργο LOCAL αξιοποιεί τη μετασχηματιστική δύναμη των καλά δομημένων προγραμμάτων καθοδήγησης, τα οποία έχουν δείξει με συνέπεια την ικανότητα να ενισχύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις στάσεις των ατόμων.

Οι στόχοι του έργου είναι πολύπλευροι, συμπεριλαμβανομένου τον εντοπισμό ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω με τη δυνατότητα να χρησιμεύσουν ως έμπνευση. Αυτά τα πρότυπα απομυθοποιούν τα στερεότυπα της γήρανσης, καταπολεμούν τον ηλικιακό αποκλεισμό και εμπνέουν την ενεργό συμμετοχή στις τοπικές κοινότητες, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις εμπειρίες καθοδήγησης.

Άλλος στόχος που επιτεύχθηκε είναι η ανάπτυξη ενός μικτού προγράμματος καθοδήγησης, ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το πρόγραμμα αυτό τους εξοπλίζει με τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε ηλικιωμένους, καλλιεργώντας το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Η προσαρμοστικότητά του εξασφαλίζει μια δυναμική προσέγγιση στην καθοδήγηση εντός του οικοσυστήματος της Οικονομίας της Τρίτης Ηλικίας.

Επιπλέον, το έργο LOCAL έχει σχεδιάσει έναν εξειδικευμένο θεματικό κύκλο καθοδήγησης, προσαρμοσμένο για να εμπλέξει και να ενδυναμώσει ενήλικες ηλικίας 50+. Αυτός ο κύκλος διερευνά θέματα επιχειρηματικότητας, προωθεί τον ψηφιακό γραμματισμό και προωθεί βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, προσφέροντας μια δομημένη πορεία για ενεργό συμμετοχή στο εξελισσόμενο τοπίο της οικονομίας της τρίτης ηλικίας.

Ο Ψηφιακός Κόμβος του έργου λειτουργεί ως κέντρο γνώσης και πόρων σχετικά με την θεματολογία, και συμπεριλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που προαναφέρθηκε. Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει σχεδιασμένα μαθήματα και πόρους για να εμπνεύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα ως βιώσιμη επιλογή προς το τέλος της σταδιοδρομίας. Καταπολεμά τον ηλικιακό ρατσισμό, παρατείνει τον εργασιακό βίο, μειώνει την ανεργία των ηλικιωμένων, προωθεί την κοινωνική ένταξη και προωθεί την καινοτομία στο οικοσύστημα της οικονομίας της τρίτης ηλικίας.

Ο ψηφιακός κόμβος απευθύνεται σε ένα ποικίλο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην καθοδήγηση και των ενηλίκων 50+ που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα. Προσφέρει έναν ενιαίο προορισμό για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, με ποικίλα μαθήματα προσαρμοσμένα για να εμπνεύσουν, να εκπαιδεύσουν και να καλλιεργήσουν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή προς το τέλος της σταδιοδρομίας.

Οι καλές πρακτικές του έργου LOCAL αναδεικνύουν τη σημασία της κοινοτικής καθοδήγησης και της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων στις τοπικές κοινότητες. Αυτές οι καλές πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως κοινότητες, οργανισμούς κοινωνικής υποστήριξης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία και τα προγράμματα καθοδήγησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LOCAL. Αυτό θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν φιλικές κοινότητες για τους ηλικιωμένους, να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή τους και να αναζωογονήσουν την πολιά οικονομία.

Οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης για τους ηλικιωμένους μπορούν να εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές του έργου LOCAL για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες τους και να προσφέρουν πρόσθετη καθοδήγηση και εκπαίδευση στους ηλικιωμένους πελάτες τους.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να ενσωματώσουν το μικτό πρόγραμμα καθοδήγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιτρέποντας στους ενήλικους να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην πολιά οικονομία..

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να επωφεληθούν από το εξειδικευμένο θεματικό κύκλο καθοδήγησης του έργου LOCAL για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην παροχή καθοδήγησης σε ενήλικους 50+.

Μέσω της υιοθέτησης αυτών των καλών πρακτικών, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς τους ηλικιωμένους, στην ενίσχυση της οικονομίας της τρίτης ηλικίας και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των ηλικιωμένων, ενισχύοντας τη θέση τους στην κοινωνία και προσφέροντας νέες ευκαιρίες για την προσωπική τους ανάπτυξη.

Συμπερασματικά, το έργο LOCAL, ενδυναμώνει τους ηλικιωμένους να αγκαλιάσουν την επιχειρηματικότητα, προωθώντας την προσωπική ανάπτυξη που επεκτείνεται στον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πάρακάτω ενημερωτικό δελτίο

 

Brochure-EL-LOCAL

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

LOCAL (Boosting Silver Economy through local community mentoring)

Έναρξη

01/01/2022 00:00

Λήξη

31/01/2024T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Τοπική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι