Από την έναρξη της κρίσης του COVID-19, όλοι εκείνοι που ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση έχουν μαζικά στραφεί προς λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης και, γενικά, προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση ή την εκπαίδευση μέσω υπολογιστή. Είναι προφανές ότι αυτό αποτελεί μια πρόκληση για τα περισσότερα εκπαιδευτικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη, τόσο από την άποψη της ψηφιακής τεχνολογίας όσο και από την άποψη του εξοπλισμού των μαθητών. Μέσω του DIGIT4ALL έργου, στόχος είναι να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από την απότομη μετάβαση στη διαδικτυακή και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία σχετίζεται με την κρίση του COVID-19, κυρίως με τη διατήρηση της πλούσιας φύσης των ευκαιριών μάθησης, προσφέροντας πρόσβαση σε υπολογιστή για όλους τους μαθητές.

Το ψηφιακό χάσμα δεν αφορά μόνο την έλλειψη εξοπλισμού, αλλά και τη δυνατότητα χρήσης αυτού του εξοπλισμού και το συνολικό κόστος. Οι ανισότητες αυξάνονται. Η σημερινή κοινωνία απαιτεί τη δεξιότητα χρήσης ψηφιακών εργαλείων και υπολογιστών για επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτό αποτελεί πραγματικό μειονέκτημα, ειδικά όταν πρόκειται για την πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις σε ψηφιακή μορφή, τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών ή την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει την κοινωνική ευπάθεια των ήδη ευάλωτων πληθυσμών. Λόγω των διαρκών αλλαγών στα μέσα και το λογισμικό, είναι αναγκαίο να μειωθούν οι υλικές ανισότητες σε όλες τις ηλικίες και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής και να προσφερθεί συνεχής εκπαίδευση, επιτρέποντας σε όλους την πρόσβαση σε ψηφικά εργαλεία.

DIGIT4ALL! Αυτό το καινοτόμο έργο Erasmus+ KA2 στοχεύει να υποστηρίξει τα άτομα στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε υπολογιστές και ψηφιακή εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ενσωμάτωση στον εργασιακό χώρο και την κοινωνία, προωθώντας παράλληλα την ανάγκη για βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω πολλών εργαστηρίων που θα προσφέρουν στους ανθρώπους καθοδήγηση σχετικά με το πώς να έχουν πρόσβαση σε κοινά ψηφιακά εργαλεία και να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους γνώσεις χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα και επίσης βελτιώνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα προσόντα για όλους.

Ως στόχος του έργου αποτελεί η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ψηφιακής παιδείας και κατανόηση της ανάγκης για εγκάρσιες δεξιότητες. Επιπλέον η ικανότητα ανάπτυξης μελλοντικής επαγγελματικής δραστηριότητας προς την κατεύθυνση του ψηφιακού γραμματισμού. Τέλος στόχος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας με βάση μια καινοτόμο κατάρτιση και προληπτική δράση.

Αποτελέσματα του έργου DIGIT4ALL:

  • Ένας οδηγός για εκπαιδευτές (πώς να απευθυνθείτε στην ομάδα στόχο, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό, οδηγίες).
  • Ένα πλήρες εργαστήριο:

-Πώς να επιλέξετε έναν μεταχειρισμένο υπολογιστή

-Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα και λογισμικό

-Ψηφιακές δεξιότητες (ψηφιακό περιβάλλον, έρευνα, Επικοινωνία, ψηφιακή ασφάλεια

-Χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακών εργαλείων στην τάξη

  • Μια μεθοδολογία για την υλοποίηση του εργαστηρίου
  • Έκθεση υλοποίησης/πειραματισμού των εργαστηρίων
  • Αντίκτυπος και αύξηση Ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων

Κύριος στόχος είναι να παρέχεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να αξιοποιούν λογισμικό για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής μάθησης και αναζήτησης εργασίας σε πλατφόρμες, να συντάσσουν και να απαντούν σε ηλεκτρονικά μηνύματα, καθώς και να δημιουργούν τα δικά τους βιογραφικά. Μέσω αυτών των ενεργειών, στοχεύουμε στην αύξηση της απασχολησιμότητας τους και στην ενίσχυση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, η οποία σήμερα είναι πλήρως ψηφιακή και απαιτεί τη χρήση υπολογιστή. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες προωθούν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία στον τομέα της εκπαίδευσης, της μάθησης και της αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα ως εργαλείο προώθησης της δια βίου μάθησης

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

DIGIT4ALL: Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους

Έναρξη

01/09/2022 00:00

Λήξη

31/08/2024T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι