Το Advanced Excel είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, διάρκειας 15 ωρών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο Excel και θα μάθουν να αξιοποιούν, με αποτελεσματικό τρόπο, εργαλεία και δυνατότητες νεότερων εκδόσεων του για την εισαγωγή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργούν παραγωγικές αναφορές και απεικονίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα)

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας / συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου, 75%
παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση για ενεργή
συμμετοχή.
• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας.
• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με».

 

2. Ενότητα 1 (2 ώρες)

• Creating Custom Lists.
• Moving quickly using shortcut keys.
• Formatting numbers and text.
• The use of Formulas.
• The use of Functions: SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, COUNTA, IF, COUNTIF,
SUMIF.
• The use of Absolute and Relative Referencing.
• Freeze Panes.
• The use of Mixed Referencing.
• More Functions: NESTED IFS.
• The use of Templates

 

3. Ενότητα 2 (3 ώρες)

• Sorting.
• Filtering.
• Advanced Search Techniques.
• Error messages.
• Charting Techniques.

• Split a window.
• Transposing data.
• Formatting data as tables.
• Paste special.
• Conditional formatting.
• Protection.
• Hiding rows and columns.
• Hiding formulas.

 

4. Ενότητα 3 (3 ώρες)

• Workbook protection.
• Hiding worksheets and workbooks.
• Cell comments.
• Names.
• Using go to with names.
• Display formulas.
• Creating an outline.
• Linking & importing.
• Creating links.
• Linking between workbooks.
• Linking to a word document.
• Importing delimited data.

 

5. Ενότητα 4 (3 ώρες)

• Date functions.
• Vlookup & Hlookup.
• Database functions.
• Roundup & rounddown.
• Data Validation.
• PMT function.
• Goal Seek.
• Page Layout, Headers & Footers, Printing.

 

6. Ενότητα 5 (3 ώρες)

• Tables and functions.
• Pivot tables and charts.
• Dashboards.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Θεματική ενότητα

  • Εφαρμογές γραφείου

Επιλεξιμότητα

  • 18-29 ετών
  • 30-54 ετών

Από

21/06/2023

Μέχρι

19/07/2023

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.e-gnosis.gov.cy/training/AEXNIC24

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό