Στρατηγικές Ψηφιακής Δεκαετίας

Στις 9 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα όραμα και τις οδούς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Η Επιτροπή προτείνει μια ψηφιακή πυξίδα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ που εξελίσσεται γύρω από τέσσερα βασικά σημεία:

 

 

Ένας πληθυσμός με ψηφιακή ειδίκευση και ψηφιακούς επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης ,στον κόσμο του αύριο.

Αν θέλουμε να είμαστε κύριοι της μοίρας μας, με αυτοπεποίθηση στα μέσα, την αξία και τις επιλογές μας, πρέπει να βασιστούμε σε ψηφιακά ενδυναμωμένους και ικανούς πολίτες, σε ένα ψηφιακά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και πολύ περισσότερους ψηφιακούς  ειδικούς από σήμερα. Αυτό θα πρέπει να προωθηθεί από την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος υψηλής απόδοσης, καθώς και από μια αποτελεσματική πολιτική για την προώθηση δεσμών και την προσέλκυση ταλέντων από όλο τον κόσμο.

Οι ψηφιακές δεξιότητες θα είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της συλλογικής μας ανθεκτικότητας ως κοινωνίας. Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες για όλους τους πολίτες και η ευκαιρία απόκτησης νέων εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό αποτελούν προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή στην Ψηφιακή Δεκαετία, όπως εξηγείται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων11.

Το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προβλέπει τον στόχο για ενήλικες με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες στο 80% το 2030.12 Για να επιτρέψει σε όλους τους Ευρωπαίους να επωφεληθούν πλήρως από την ευημερία που προσφέρει μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, και όπως προτείνεται στο κεφάλαιο για την ψηφιακή αρχές (Ενότητα 4), η πρόσβαση στην εκπαίδευση που επιτρέπει την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους τους πολίτες της ΕΕ και η δια βίου μάθηση πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Οι ψηφιακές δεξιότητες ευρείας βάσης θα πρέπει επίσης να οικοδομήσουν μια κοινωνία που θα μπορεί να εμπιστεύεται τα ψηφιακά προϊόντα και τις διαδικτυακές υπηρεσίες, να εντοπίζει απόπειρες παραπληροφόρησης και απάτης, να προστατεύεται από κυβερνοεπιθέσεις, απάτες και απάτες στο διαδίκτυο και στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν πώς να κατανοούν και να περιηγούνται στις μυριάδες πληροφορίες εκτίθενται στο Διαδίκτυο.

Οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες απαιτούν κάτι περισσότερο από την εξοικείωση με την κωδικοποίηση ή τη βάση στις επιστήμες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Η ψηφιακή κατάρτιση και εκπαίδευση θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα εργατικό δυναμικό στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες για να αποκτήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και ανταποδοτικές σταδιοδρομίες. Από το 2019, υπήρχαν 7,8 εκατομμύρια ειδικοί στις ΤΠΕ με προηγούμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,2%. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, η ΕΕ θα είναι πολύ κάτω από την προβλεπόμενη ανάγκη 20 εκατομμυρίων εμπειρογνωμόνων, π.χ. για βασικούς τομείς, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή η ανάλυση δεδομένων. Πάνω από το 70% των επιχειρήσεων αναφέρουν την έλλειψη προσωπικού με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες ως εμπόδιο στις επενδύσεις. Υπάρχει επίσης μια σοβαρή ανισορροπία μεταξύ των φύλων, καθώς μόνο ένας στους έξι ειδικούς στις ΤΠΕ και ένας στους τρεις απόφοιτους STEM είναι γυναίκες. Αυτό επιδεινώνεται από την έλλειψη ικανοτήτων όσον αφορά τα προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, κβαντική και κυβερνοασφάλεια και με χαμηλή ενσωμάτωση ψηφιακών θεμάτων και εκπαιδευτικών εργαλείων πολυμέσων σε άλλους κλάδους. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις για την εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών εργαζομένων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ νέου εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού.

Οι δράσεις στο σπίτι θα πρέπει να συμπληρώνονται με υποστήριξη για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα παρέχει ευκαιρίες σε ψηφιακούς μηχανικούς και ειδικούς τρίτων χωρών και γενικά θα αυξάνουν τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης. Στην Αφρική, οι εθνικοί συνασπισμοί ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να αναπτύξουν κοινά προγράμματα σπουδών ψηφιακών δεξιοτήτων και να υποστηρίξουν κυβερνήσεις με τεχνογνωσία και έργα για να φέρουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ψηφιακή εποχή. Ομοίως, οι ψηφιακές δεξιότητες και η παιδεία γίνονται κεντρικό στοιχείο στην οικοδόμηση ψηφιακών ικανοτήτων στις σχέσεις μας με την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Προς το 2030, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα ταλέντα θα είναι σκληρός , και καθώς η τεχνογνωσία θα παραμείνει, θα σπανίζουν και θα αποτελούν κρίσιμο παράγοντα καινοτομίας, αύξησης της παραγωγικότητας και ευημερίας για όλες τις χώρες. Η προώθηση της ελκυστικότητας της ΕΕ καθώς και τα προγράμματα υποστήριξης για τα ψηφιακά ταλέντα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ.

Το προτεινόμενο επίπεδο φιλοδοξίας μας είναι έως το 2030: – Εκτός από τον στόχο για τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που έχει θεσπιστεί στο σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, υπάρχουν 20 εκατομμύρια απασχολούμενοι ειδικοί ΤΠΕ στην ΕΕ, με σύγκλιση μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • 5G
 • Λογισμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους