Οι τεχνολογίες του διαδικτύου των πραγμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας, παράλληλα με την εφαρμογή της κατανεμημένης και τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων θα βελτιστοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας. Στην πραγματικότητα, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) μας επιτρέπει να συγχωνεύσουμε τον φυσικό και τον εικονικό κόσμο. Προσφέρει καινοτόμες λύσεις και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε έξυπνα περιβάλλοντα. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες του διαδικτύου των πραγμάτων μπορούν να παρακολουθούνται και να επιστρέφονται σε ένα κεντρικό σύστημα για την ενεργοποίηση μιας ενέργειας, την απόκτηση γνώσεων ή την ανταπόκριση σε άλλο συνδεδεμένο αντικείμενο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με τη International Data Corporation, ο αριθμός των εγκατεστημένων συνδεδεμένων με το διαδίκτυο των πραγμάτων συσκευών προβλέπεται να αυξηθεί από 40 δισ. το 2023 σε 49 δισ. έως το 2026, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7 %. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών οργανισμών χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό σχεδιάζει να επενδύσει στο διαδίκτυο των πραγμάτων.

Προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων

Μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με τίτλο «World Leading Data and Computing Technologies», η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα του διαδικτύου των πραγμάτων και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της ομάδας 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα» Προορισμός 3: Από το υπολογιστικό νέφος έως το διαδίκτυο των πραγμάτων. Οι προσκλήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2023-2024 επικεντρώνονται στην έρευνα και την καινοτομία στη γνωστική υπολογιστική συνέχεια, καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή αναδυόμενων έξυπνων πλατφορμών του διαδικτύου των πραγμάτων και αποκεντρωμένης συλλογής πληροφοριών. Τα έργα αυτά θα καταδείξουν τη χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων και των τεχνολογιών αιχμής σε πολλούς τομείς, ενισχύοντας τη βιομηχανική συνεργασία μέσω ανοικτών πλατφορμών και προτύπων, επιτυγχάνοντας έτσι την ηγετική θέση της Ευρώπης σε ολόκληρο το οικοσύστημα παρυφών.

Οικοσύστημα

Η εμβέλεια της υπολογιστικής συνεχούς από τις παρυφές στο υπολογιστικό νέφος, η κοινότητα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, υπολογιστικού νέφους και υπολογιστικού νέφους (HiPEAC)  η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί ένα δυναμικό δίκτυο περίπου 2,000 ερευνητών υπολογιστικών συστημάτων, εκπροσώπων της βιομηχανίας και σπουδαστών για την παρακολούθηση των πρόσφατων τάσεων και προκλήσεων στον τομέα της υπολογιστικής.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τη συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στη βασική έρευνα σχετικά με νέες έννοιες κατανεμημένης υπολογιστικής και πληροφοριών σμήνους.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εν εξελίξει έργα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διατίθενται στην ευρωπαϊκή πύλη European Cloud-Edge-IoT portal. Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να χαράξει μια πορεία για την κατανόηση και την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους, του νέφους και του διαδικτύου των πραγμάτων (CEI) μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ευρέος φάσματος ερευνητικών έργων, φορέων ανάπτυξης και προμηθευτών, επιχειρηματικών χρηστών και δυνητικών υιοθετών αυτού του νέου τεχνολογικού προτύπου.

Περαιτέρω προσπάθειες για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατευθύνονται μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και των προγραμμάτων «Ψηφιακή Ευρώπη». Για παράδειγμα, η ανάπτυξη common European data spaces κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων σε τομείς προτεραιότητας, όπως η γεωργία, η ενέργεια και η κινητικότητα.

 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το διαδίκτυο των πραγμάτων

Μέσω της άριστης, αποτελεσματικής και στενής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ΓΔ της Επιτροπής, η ΕΕ δίνει το παράδειγμα σε τομείς όπως η νομοθεσία, η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα, η κυβερνοασφάλεια, οι βιώσιμες ΤΠΕ, καθώς και η στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών σε αυτούς τους τομείς.

Η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΓΔ MOVE) και η ΓΔ CONNECT αναπτύσσουν συνέργειες μεταξύ της Eυρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα  και της στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων κινητικότητας. Αμφότερες οι ΓΔ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ RTD) και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) για την ανάπτυξη του θέματος της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας  μέσω μιας σειράς συμπληρωματικών πολιτικών και μέσω δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ΓΔ ENER) και η ΓΔ CONNECT προετοιμάζουν δράσεις μετά το σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση της ενέργειας, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ. Οι εργασίες αυτές συνάδουν με την  Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Επιτροπής,  το REPowerEU   και το πρόγραμμα πολιτικής για την  ψηφιακή δεκαετία για το 2030. Αφορά επίσης την ενίσχυση της ανταλλαγής και της χρήσης δεδομένων στον τομέα της ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου ενεργειακών δεδομένων.

Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) συνεργάζεται με τη ΓΔ CONNECT για την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου γεωργικών δεδομένων  προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής γεωργικής βιομηχανίας. Οι τρέχουσες δράσεις συγχρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η ανάπτυξη των αντίστοιχων χώρων δεδομένων πρόκειται να υποστηριχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» το 2024, με βάση τις δραστηριότητες των κρατών μελών της ΕΕ.

 

 

Αναδημοσίευση πρωτοβουλίας από την European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση πρωτοβουλίας από  Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Europe's Internet of Things Policy

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Διαδίκτυο των πραγμάτων

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.