Η επαναλειτουργία των σχολείων και η επιστροφή στην κανονικότητα μετά την εμπειρία έκτακτης ανάγκης της διαδικτυακής διδασκαλίας έφεραν στο προσκήνιο νέες πραγματικότητες στην εκπαιδευτική πρακτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να εξεταστούν οι συνέπειες αυτής της εμπειρίας και να επανεξεταστούν οι προοπτικές χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικτυακής μάθησης.

Η προηγούμενη εμπειρία εξ αποστάσεως μάθησης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την εκπαιδευτική κοινότητα να αξιοποιήσει τα οφέλη που προσφέρει η διαδικτυακή διδασκαλία και να υιοθετήσει τις πρακτικές που θα μπορούσαν να αναπτύξουν περαιτέρω τη διδακτική εμπειρία. Το παρόν έγγραφο εξετάζει την πραγματικότητα στα σχολεία K-12 μετά την πανδημία, διερευνώντας την ενσωμάτωση επτά ψηφιακών στρατηγικών διδασκαλίας στις καθημερινές διαδικασίες των εκπαιδευτικών. Η μελέτη υιοθετεί μια προσέγγιση μικτής μεθοδολογίας που αναλύει ποσοτικά δεδομένα από μια διαδικτυακή έρευνα 392 εν ενεργεία εκπαιδευτικών και ποιοτικά δεδομένα από δύο ομάδες εστίασης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ορισμένες πρακτικές του μοντέλου εξ αποστάσεως μάθησης για την ενίσχυση της μάθησης και της επικοινωνίας στην τάξη.

Η χρήση αυτών των στρατηγικών επηρεάστηκε άμεσα και έμμεσα από τη στάση των εκπαιδευτικών έναντι του μοντέλου εξ αποστάσεως μάθησης και τις αντιλήψεις τους για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συνάγονται συνέπειες για την πολιτική και την πρακτική.

Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι χρειάζονται επιμόρφωση σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ΕξΑΕ. Τα πέντε κυριότερα θέματα επιμόρφωσης που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα πιο κάτω:

  • Επιμόρφωση στην ενσωμάτωση τεχνολογιών για προώθηση της διάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή-περιεχομένου.
  • Επιμόρφωση που να ανταποκρίνεται στο κάθε γνωστικό αντικείμενο με παράλληλη παρουσίαση εργαλείων και πρακτικών εφαρμογών ΕξΑΕ.
  • Πρακτικές ενίσχυσης της συμμετοχής και συνεργασίας των μαθητών σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (π.χ. στοιχεία παιχνιδοποίησης, ενεργοποίηση κινήτρων, κ.ά.).
  • Επιμόρφωση σε εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων/ κηδεμόνων.
  • Τρόποι αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων (troubleshooting)

 

Tα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή της ΕξΑΕ και διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως ένας βασικός πυλώνας στο σχεδιασμό της νέας σχολικής χρονιάς. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών και όλων των άλλων φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εφαρμογή της ΕξΑΕ στα σχολεία της Κύπρου. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας δείχνει τρεις βασικούς άξονες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε: συστημική προσέγγιση, επιμόρφωση και εφαρμογή της ΕξΑΕ.

 

Έναρξη

06/01/2020 00:00

Λήξη

09/05/2022 00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι