Η εργαλειοθήκη “SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit” ή απλά “SELFIE PTK” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SHERPA, για να βοηθά τα σχολεία να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη των αναγκών τους ως προς την ψηφιακή τους ικανότητα όπως αυτές απορρέουν από τον αναστοχασμό τους μέσω του εργαλείου SELFIE και, στη βάση αυτή, να αναπτύξουν το δικό τους ψηφιακά καινοτόμο σχέδιο δράσης που να απευθύνεται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν.
Τα σχολεία χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως το SELFIE , για να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς την άποψη των μελών της κοινότητας μάθησης για την ψηφιακή εκπαίδευση στο σχολείο, δηλαδή σε ποιον βαθμό οι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του σχολείου και πώς οι ίδιοι αισθάνονται για τη δική τους ικανότητα και ευχέρεια να συνεισφέρουν. Το SELFIE συγκεντρώνει τα αποτελέσματα αυτής της αναστοχαστικής διαδικασίας σε μια έκθεση αναφοράς SELFIE , μία πολύ πλούσια πηγή πληροφοριών για το κάθε σχολείο. Ωστόσο, η ερμηνεία των δεδομένων για τη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης αντίληψης των αναγκών και προτεραιοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης του σχολείου καθώς και η μετέπειτα χαρτογράφηση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης βάσει της αντίληψης αυτής δεν αποτελούν εύκολη διαδικασία. Γι’ αυτό τον λόγο έχει δημιουργηθεί η εργαλειοθήκη SELFIE PTK.
O ρόλος της εργαλειοθήκης SELFIE PTK είναι να βοηθήσει τα σχολεία να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα από το SELFIE, να καθορίσουν τις προτεραιότητες τους ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση, να αναπτύξουν ένα Σχέδιο δράσης στη βάση του SELFIE το οποίο να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο, να υλοποιήσουν το σχέδιο δράσης και να αξιολογήσουν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει το σχολείο να αξιοποιήσει καλύτερα τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας σε όλη την κοινότητα μάθησης του σχολείου.
Σε ευρύτερο πλαίσιο, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK επιχειρεί να ενθαρρύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στη ψηφιακή εκπαίδευση, μεταξύ διαφορετικών σχολείων αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για τις εκπαιδευτικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο), το οποίο μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειές τους για ευρύτερη εφαρμογή πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία.
Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK έχει δημιουργηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ)  και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού Σμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας(CNR-ITD) , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SHERPA – SELFIE HElpeR & Pedagogical innovation Assistant .
Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ιταλικά, Φινλανδικά και Πορτογαλικά) και μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει είτε διαδικτυακά, είτε μέσω μιας σειράς εγγράφων τα οποία είναι διαθέσιμα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην πλατφόρμα SELFIE PTK.

 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

SELFIE PTK

Έναρξη

01/01/2020 00:00

Λήξη

30/06/2022T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι