Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει ως Εταίρος στο Έργο με τίτλο «Learning from the Extremes – LfE» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies».

Το Έργο «Learning from the Extremes» στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Ειδικότερος σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο δύναται να επιτευχθεί η αύξηση της ψηφιακής προσβασιμότητας των μαθητών/τριών και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις από σχολικές μονάδες ή δίκτυα σχολείων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές για την εφαρμογή και αποτίμηση των πιο κατάλληλων λύσεων, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα των σχολείων και των μαθητών/τριών σε ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και υλικά.

Το έργο έχει διάρκεια δύο έτη, συνολικό προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ εκ των οποίων 1.200.00 ευρώ έχουν κατανεμηθεί σε 123 σχολικές μονάδες των δέκα (10) χωρών της Ευρώπης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος, Κροατία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία) που συμμετέχουν στο έργο. Η επιλογή των σχολικών μονάδων που έχουν τύχει χρηματοδότησης για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του έργου  έχει γίνει μέσα απο διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού.

Την πιλοτική εφαρµογή του Έργου στην Κύπρο συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως ο Εθνικός Συντονιστής. Σε αυτή έχουν επιλεγεί, στη βάση διαδικασίας και κριτηρίων που έχει καθορίσει το Έργο, 5 σχολικές µονάδες από σύνολο 13 προτάσεων, που έχουν υποβληθεί από σχολικές µονάδες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από τις 15 Μαϊου 2022 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2022.

Η πιλοτική εφαρµογή θα διαρκέσει από την 1/12/2022-31/11/2023 και αναµένεται, µέσα από την οικονοµική ενίσχυση των 80.000 ευρώ που θα διατεθούν συνολικά στις πέντε πιλοτικές σχολικές µονάδες για ανάπτυξη των προτάσεών τους, να συνεισφέρει τόσο στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του σχολείου και της ευρύτερης αγροτικής-αποµακρυσµένης περιοχής, όπως επίσης και στη δηµιουργία του λεπτοµερούς Οδηγού Καινοτοµίας για τα Σχολεία των αγροτικών/αποµακρυσµένων περιοχών (Rural School Innovation Roadmap), που αποτελεί κύριο στόχο του χρηµατοδοτούµενου έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω ενημερωτικό έντυπο

 

CONCEPT-NOTE-5-12-2022

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Learning from the Extremes

Έναρξη

01/02/2022 00:00

Λήξη

31/01/2024T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι