Το έργο iwell επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 6-12 ετών, ώστε να ζήσουν μια υγιή διαδικτυακή ζωή και να ενισχύσουν την κοινωνική τους ευημερία. Η βελτίωση των επιπέδων υγείας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ευημερίας και ευτυχίας, καθώς υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι οι υγιέστεροι πληθυσμοί τείνουν να ζουν περισσότερο και να έχουν καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (ΠΟΥ, 2015).

Με έμφαση στην υγεία και την κοινωνική ευημερία των μαθητών, το σχέδιο δίνει προσοχή στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε θέματα υγείας και στη δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων που θα τους επιτρέπουν να ελέγχουν τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας τους και να «βελτιώνουν την υγεία τους».

Σήμερα, η ευημερία των μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία αποτελεί πλέον πρόκληση για πολλούς εκπαιδευτικούς, εν μέρει λόγω των αναγκών του νέου ψηφιακού κόσμου. Ένα κενό που προκύπτει άμεσα από αυτό είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων ώστε οι μαθητές να έχουν υγιή διαδικτυακή ζωή (ΚΚΕρ, 2020). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει προσοχή στην επιγραμμική ασφάλεια και την ψηφιακή ευημερία των νέων. Σύμφωνα με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, οι δράσεις και οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να αποφέρει η ψηφιακή εποχή έως το 2020. Είναι σημαντικό ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολείων θα πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διδάξουν τους μαθητές τους ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτό το μεγάλο δυναμικό που τους παρέχεται (Eurydice, 2018) και να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα της υγείας και του ψηφιακού γραμματισμού. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι οι νέοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζεται ένα άτομο στον νέο ψηφιακό κόσμο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). Κάθε μορφή κατάχρησης του διαδικτύου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ευημερία των μαθητών, καθώς και την επιτυχία τους στο σχολείο (ΟΟΣΑ, 2017). Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα PIAAC, υπάρχει ανησυχητική ανάγκη να αναπτυχθούν οι δεξιότητες ζωής των νέων ώστε να αυξηθεί η ευημερία τους.

Επί του παρόντος, η μάθηση σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα μεταξύ ομοτίμων και επικεντρώνεται κυρίως στην ψυχαγωγία. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι προτιμούσαν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για διαδικτυακά παιχνίδια και να επισκέπτονται δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Επικρατεί ανησυχία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου και την ασφάλεια και την ψηφιακή ευημερία των παιδιών στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, έρευνες κατέδειξαν ότι η ακατάλληλη χρήση του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές συμπεριφοράς των νέων, όπως η αύξηση της απομόνωσης και η ανάγκη να αποφευχθεί η διατήρηση της μοναδικής εταιρείας άλλων ατόμων για την περιήγηση στο διαδίκτυο (Eurostat, 2015). Επιπλέον, πολλοί νέοι δεν μπόρεσαν να χειριστούν περιπτώσεις έκθεσης σε ακατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο που είχε ως αποτέλεσμα άγχος και/ή επιθετικότητα.

 

Έναρξη

01/09/2020 00:00

Λήξη

30/03/2023T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι