Το 2019, το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Λετονίας (MoEPRD  δρομολόγησε το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» (Digi BEST), το οποίο υλοποιεί τον στόχο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την εδαφική συνεργασία (INTERREG EUROPE — πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας — 2014-2020). Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από έξι χώρες/περιφέρειες: Αυστρία, Ιταλία, Λετονία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία (χώρες-εταίροι). Το Πανεπιστήμιο της Λετονίας συμμετέχει στο έργο ως συμβουλευτικός εταίρος.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην παροχή λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μεθόδων, καθώς και με την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη και τις περιφέρειές της.

Κατά την πρώτη φάση, από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2022, αξιολογήθηκε η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ, για κάθε χώρα-εταίρο, αυξάνοντας επίσης την ευαισθητοποίηση και ανταλλάσσοντας εμπειρίες σχετικά με τις προκλήσεις και τις ανάγκες και στηρίζοντας μια διαπεριφερειακή διαδικασία μάθησης σχετικά με τα θέματα αυτά. Ως αποτέλεσμα της πρώτης φάσης, κάθε εταίρος έργου ανέπτυξε σχέδιο δράσης σχετικά με το μέσο πολιτικής που έχει επιλέξει για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Η δεύτερη φάση του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2023, για την εφαρμογή του καθορισμένου σχεδίου δράσης.

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου υπερβαίνει τα 1.5 εκατομμύρια ευρώ.

Έργο DigiBEST στη Λετονία

Με την πρωτοβουλία συστάθηκε ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον Κρατικό Οργανισμό Απασχόλησης, την Ένωση Τοπικών Κυβερνήσεων της Λετονίας, τις περιφέρειες Vidzeme, Kurzeme, Riga και Zemgale, τον δήμο Jelgava, το Κέντρο Ανάπτυξης Αρμοδιότητας της περιφέρειας Zemgale, την περιφέρεια Jelgava, την Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Λετονίας, τη λετονική ομάδα ΤΠ, το λετονικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, τη Συνομοσπονδία Εργοδοτών Λετονίας, την Ένωση Ανοικτής Τεχνολογίας της Λετονίας, το Ventspils Digital Center, τους λετονικούς οργανισμούς επενδύσεων και ανάπτυξης.

Οι  κατευθυντήριες γραμμές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την περίοδο 2021-2027  περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι λετονικές εταιρείες δεν αξιοποιούν ακόμη πλήρως το δυναμικό ψηφιοποίησης (οι λετονικές επιχειρήσεις υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ και δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις εταιρείες). Οι λετονικές εταιρείες εξακολουθούν να μην αξιοποιούν επαρκώς το δυναμικό των διαδικτυακών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών, σημειώνοντας σημαντική υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των εσόδων των ΜΜΕ από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μόνο το 11 % των ΜΜΕ πωλούν προϊόντα στο διαδίκτυο, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 17,5 %. Το μερίδιο των ΜΜΕ που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές εξακολουθεί να είναι επίσης χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, καθώς μόνο το 6,6 % του συνόλου των ΜΜΕ σε σύγκριση με το 8,4 % στο σύνολο της ΕΕ και μόνο το 5,3 % κατά μέσο όρο των εσόδων των ΜΜΕ προέρχεται από το διαδικτυακό τμήμα. Οι επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη χρήση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών, του ηλεκτρονικού υπολογιστικού νέφους και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και μόνο το 7,7 % των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν μαζικά δεδομένα.

Η πρωτοβουλία DigiBEST έχει αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με διάφορες εθνικές δραστηριότητες.

Διενεργήθηκε περιφερειακή μελέτη σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αντίκτυπό του στις ΜΜΕ,  συμπεριλαμβανομένων ερευνών με επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη, και ακολούθησε άσκηση αξιολόγησης  από ομοτίμους με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τη Νορβηγία και την Αυστρία με σκοπό την αξιολόγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των λετονικών ΜΜΕ και την παροχή συμπερασμάτων και συστάσεων σχετικά με τον τρόπο προώθησής του στη Λετονία, καθώς και τη βελτίωση του αντικτύπου των μέσων πολιτικής (ΕΤΠΑ και μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας). Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου, εντοπίστηκαν επίσης παραδείγματα ορθών πρακτικών — τόσο στη Λετονία όσο και στις χώρες-εταίρους — για την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και της μεταφοράς γνώσεων. Τέλος, διοργανώθηκαν 6 συνεδριάσεις ομάδων εργασίας και 15 μεμονωμένες συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, δεδομένου ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή.

Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων αυτών, αναπτύχθηκε ένας ψηφιακός χάρτης πορείας για τις επιχειρήσεις (οδικός χάρτης), ως εργαλείο που θα βοηθήσει τη λήψη αποφάσεων για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των συστάσεων, καθορίστηκε περιφερειακό σχέδιο δράσης για την περίοδο 2022-2023 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες δράσεις: πλατφόρμα μίας στάσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ, Τράπεζα Γνώσης με χρήσιμους πόρους για τους επιχειρηματίες και δοκιμή ψηφιακής ληκτότητας των ΜΜΕ για την παροχή εξατομικευμένων διαβουλεύσεων και κατάρτισης. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται από τον λετονικό οργανισμό επενδύσεων και ανάπτυξης και τη λετονική ομάδα ΤΠ.

 

Αναδημοσίευση DigiBEST – research and promotion of digital transformation for SMEs , δημιουργήθηκε από Santa Sīpola.

Μετάφραση είδησης μέσω  Digital Europe eTranslation , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Λετονία

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι