Το Ευρωπαϊκό Έργο “Conversational AI assistant for teaching and learning” (AI4EDU – Project: 101087451 – AI4EDU – ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD), αποτελεί μέρος της δράσης “Partnerships for Innovation – Forward Looking Projects”.

Το έργο στοχεύει στη διερεύνηση, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ευφυών εκπαιδευτικών βοηθών, που υποστηρίζονται από κορυφαίες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδιασμένων να αλληλεπιδρούν συνομιλητικά με μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε να τους υποστηρίζουν στην επίτευξη των στόχων διδασκαλίας και μάθησης. Παράλληλα, επιδιώκεται η διερεύνηση των επιπτώσεων της υιοθέτησης των εν λόγω εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διδασκαλία και τη μάθηση και η διερεύνηση των πτυχών της ηθικής, διαφανούς, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης χρήσης τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή συστάσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για την αποτελεσματική Το AI4EDU επιδιώκει να καινοτομήσει τη σχολική εκπαίδευση με τη διερεύνηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μελλοντικών, καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών και εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση που επιτρέπουν νέους, καινοτόμους, ευέλικτους, εξατομικευμένους, ελκυστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, στο πλαίσιο των αυξανόμενων προκλήσεων που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη των στόχων του, το AI4EDU συγκεντρώνει εταίρους με υψηλή τεχνογνωσία, συμπληρωματικές δεξιότητες και εμπειρία σχετικές με τον διεπιστημονικό τομέα της AIEd και καλά ευθυγραμμισμένους με τους στόχους και τα καθήκοντα του έργου. Η κοινοπραξία AI4EDU αποτελείται από έξι συμμετέχοντες οργανισμούς, προερχόμενους από τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ: Ένα ερευνητικό κέντρο, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αθηνά (ARC), δύο πανεπιστήμια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Λουλέα (LTU) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY), και τρεις εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Drumcondra Education Centre (DEC), και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (CPI).

Το AIEd (Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση) είναι ένας από τους αναδυόμενους τομείς των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του οποίου εξακολουθούν να διερευνώνται μέσω της έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και των δραστηριοτήτων πολιτικής και δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2021, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για το AIEd, με στόχο την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών, καθώς και των αναγκών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα του AIEd, καθώς και την ανασκόπηση της έρευνας που διεξάγεται στον τομέα, την προετοιμασία πολιτικών και την προώθηση του διαλόγου για το θέμα αυτό μεταξύ των παραγόντων του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος.

Όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας ΤΝ, η Ευρώπη έχει δημιουργήσει ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων αριστείας ΤΝ (NoEs), τα οποία εργάζονται σε πτυχές της αξιόπιστης ΤΝ. Ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών και δικτύων έχουν ήδη προκύψει ορισμένες ομάδες βασικών ενδιαφερομένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται το έργο AI4EU, η Συνομοσπονδία Εργαστηρίων για την Έρευνα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη (CLAIRE), το δίκτυο των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας στην ΤΝ, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μάθησης και Ευφυών Συστημάτων (ELLIS), η Ευρωπαϊκή Ένωση Τεχνητής Νοημοσύνης (EurAI) και το έργο HumanE AI.

Το έργο AI4EU στοχεύει να φέρει σε επαφή την ευρωπαϊκή κοινότητα AI και να συγκεντρώσει πόρους, λύσεις, προϊόντα, υπηρεσίες, καθώς και ειδήσεις και εκδηλώσεις στον τομέα της AI στην Ευρώπη, που διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων του οικοσυστήματος AI. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί από το Έργο, ενσωματώνει δραστηριότητες της κοινότητας, έργα και εκπαιδευτικούς πόρους για την ΤΝ, κυρίως σχετικούς με την προώθηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων ΤΝ που συμβάλλουν στην εκμάθηση της ΤΝ, όπως το AI Campus, το AI Competence for Sweden, τα Elements of AI και τα έργα AIDA.

Υπάρχουν πολύ λίγα παραδείγματα ανάπτυξης βασικών τεχνολογιών ΤΝ για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση (μάθηση με ΤΝ) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το έργο X5GON, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες ΤΝ που βασίζονται στην κατανόηση της γλώσσας, τη μοντελοποίηση του χρήστη και την εξατομίκευση για τη δημιουργία ενός δικτύου εκατομμυρίων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και την παροχή εξατομικευμένης πρόσβασης σε αυτούς, καθώς και ένα σύνολο εργαλείων με ΤΝ, όπως αυτόματη μετάφραση και εκπαιδευτικά συστήματα συστάσεων, με στόχο την υποστήριξη εμπειριών δια βίου μάθησης.

Το έργο AI4EDU προσδοκεί να συμβάλει σε παρόμοιες ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το πολυδιάστατο πεδίο της ΑΙΕd, υλοποιώντας ερευνητικές, καινοτόμες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που όλες κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση: την προετοιμασία των μελλοντικών πολιτών της Ευρώπης για να μάθουν, να ζήσουν και να εργαστούν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτός ο κύριος τομέας έρευνας διέπει τη συμβολή του έργου AI4EDU στις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για: α) τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων διδασκαλίας και μάθησης με την υιοθέτηση της ΤΝ στην εκπαίδευση, β) τη βελτίωση της μάθησης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΤΝ και τις προκαταλήψεις και τους περιορισμούς που επιφέρει στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας, γ) τη βελτίωση της μάθησης για καλύτερη συνεργασία ανθρώπου-ΤΝ, δηλαδή την κατανόηση των διατάξεων που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί η ηθική υιοθέτηση της ΤΝ και των οργανωτικών μεταρρυθμίσεων της εκπαίδευσης που πρέπει να σχεδιαστούν για να διασφαλιστεί η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς υιοθέτηση της ΤΝ.

Οι εταίροι του έργου AI4EDU ασκούν παρόμοιες και συμπληρωματικές δραστηριότητες στον τομέα της AId, προσεγγίζοντας την υιοθέτηση της ΤΝ από διαφορετικές οπτικές γωνίες: α) καινοτομία εκπαιδευτικών τεχνολογιών βασισμένων στην ΤΝ (ARC και LTU: προσαρμογή και ενσωμάτωση βασικών τεχνολογιών ΤΝ), β) ανάπτυξη (CPI) και εφαρμογή (UCY, DEC, CPI) κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, γ) εφαρμογή, προώθηση και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων βασισμένων στην ΤΝ στην εκπαιδευτική πρακτική (EA, CPI, UCY, DEC).

Πιο συγκεκριμένα, το AI4EDU θα συμβάλει στους ακόλουθους γενικούς, υποκείμενους στόχους:

 1. Διευκόλυνση, ενίσχυση και εξατομίκευση της μάθησης με την ανάπτυξη και εφαρμογή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνονται στους μαθητές.
 2. Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και υποστήριξη των στόχων διδασκαλίας και αξιολόγησης με την ανάπτυξη και εφαρμογή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς.
 3. Αύξηση των γνώσεων και της κατανόησής μας σχετικά με την ΤΝ και καλλιέργεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών ΤΝ, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους.
 4. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αντίκτυπου, της χρηστικότητας και της αποδοχής των εφαρμογών ΤΝ σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
 5. Παροχή αποδείξεων για ρεαλιστικές περιπτώσεις χρήσης της ΤΝ στην εκπαίδευση, με την αντιμετώπιση ζητημάτων ηθικής, διαφάνειας, ισότητας και αξιοπιστίας.
 6. Κατανόηση των επιπτώσεων της ενσωμάτωσης της ΤΝ στην εκπαίδευση.

Κατά συνέπεια, οι γενικοί στόχοι του AI4EDU είναι:

 • Να διερευνήσει, να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει ευφυείς εκπαιδευτικούς βοηθούς επόμενης γενιάς, που θα τροφοδοτούνται από τεχνολογίες αιχμής ΤΝ και γλωσσικές τεχνολογίες, σχεδιασμένους να αλληλεπιδρούν διαλογικά με τους μαθητές και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην εκπλήρωση των διδακτικών και μαθησιακών τους στόχων, με τρόπο που να τους καθιστά αποδεκτούς ως ελκυστικούς, ευέλικτους, αποτελεσματικούς, αξιόπιστους και χρήσιμους συνεργάτες.
 • να διερευνήσει τις επιπτώσεις της υιοθέτησης των εφαρμογών ΤΝ που αναπτύχθηκαν για τη διδασκαλία και τη μάθηση και τις πτυχές της ηθικής, διαφανούς, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης χρήσης τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και να παράγει τεκμηριωμένες συστάσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για την αποτελεσματική ανάπτυξη της ΤΝ στην εκπαίδευση.

 

Περισσότερα για το Έργο και την μέχρι σήμερα υλοποίησή του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου : https://ai4edu.eu/

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Conversational AI assistant for teaching and learning - AI4EDU

Έναρξη

01/02/2023 00:00

Λήξη

31/01/2026T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι