Το έργο CoDe – Coaching for Staff Professional Development in Education, υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ Strategic Partnerships (2019-2-LV01-KA201-060345-P2), συντονίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Λετονίας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους πιο κάτω εταίρους:  Learn Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο), Education and Information Services of Riga City (Λετονία), Masaryk University (Τσεχική Δημοκρατία), Education & Teacher Training Agency (Κροατία), Centre for Advancement οf Research and Development in Educational Technology – CARDET (Κύπρος) και School Inspectorate for Educational Projects (Ρουμανία).

Στόχος του έργου CoDe ήταν να διερευνήσει την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών εταίρων στη χρήση της καθοδήγησης (coaching) ως εργαλείου για πιο αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και προσανατολισμένου στην ανάπτυξη περιβάλλοντος και να εντοπίσει τις ευκαιρίες που παρέχει το coaching για την ανάπτυξη του προσωπικού και την ενίσχυση της συνεργασίας.

Για την επίτευξη του γενικού αυτού στόχου τέθηκαν οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:

 • διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της καθοδήγησης (coaching) στην ανάπτυξη του προσωπικού.
 • συλλογή παραδειγμάτων καλών πρακτικών που δείχνουν ότι η καθοδήγηση (coaching) λειτουργεί με επιτυχία σε οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς, προωθώντας τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων.
 • συλλογή μεθόδων και τεχνικών καθοδήγησης (choaching) που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα στις χώρες εταίρους.

Η ποικιλομορφία και η πολυπλοκότητα των μαθητών και των τάξεων του 21ου αιώνα θέτουν αυξανόμενες απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό, ώστε να παρέχει αποτελεσματική παιδαγωγική και διδασκαλία. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υιοθετήσουν νέες επαγγελματικές πρακτικές, δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις. Η ατομική και ομαδική καθοδήγηση (coaching) θεωρείται όλο και περισσότερο ως το εργαλείο με το οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις και να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί.

Για να ενταχθεί η καθοδήγηση (coaching) στην καθημερινή σχολική ζωή, θα πρέπει να γίνει κατανοητό το νόημα, τα οφέλη της, οι ρόλοι και το πλαίσιο. Η καθοδήγηση (coaching) χρησιμοποιείται ευρέως σε επιχειρηματικούς οργανισμούς για την ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής ικανότητας και παραγωγικότητας. Στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, υπάρχουν ορισμένα καλά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τους άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά η καθοδήγηση (coaching) δεν χρησιμοποιείται ευρέως στα σχολεία στις χώρες εταίρους του έργου. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας, εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος έργου, είναι να αυξήσουμε τα σχολεία στα οποία η καθοδήγηση χρησιμοποιείται ως συστηματική προσέγγιση.

Το Ψηφιακό Βιβλίο Πόρων (Digital Resource Book) είναι το βασικό επίτευγμα του έργου CoDe:https://cardet.org/resources/CoDE/interactive-environment/GR/index.html#/. Δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώσει τις βέλτιστες πρακτικές, τεχνικές και μεθόδους στον τομέα της χρήσης της καθοδήγησης (coaching) σε διάφορους οργανισμούς, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του προσωπικού. Aναπτύχθηκε με βάση την έρευνα που συντόνισε Πανεπιστήμιο Masaryk σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της καθοδήγησης (coaching) στην ανάπτυξη του προσωπικού τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Περιγράφει ποικίλες προσεγγίσεις για τον τρόπο με τον οποίο η καθοδήγηση, καθώς και η εποπτεία, χρησιμοποιούνται σε οργανισμούς εταίρους. Το ΨΒΠ αποτελείται από δύο ενότητες:

-Mελέτες περιπτώσεων και τεχνικές καθοδήγησης (coaching techniques) όπου οι εταίροι ανέπτυξαν μελέτες περιπτώσεων, για να μοιραστούν τις διαφορετικές εμπειρίες των χωρών εταίρων όσον αφορά τη χρήση της καθοδήγησης (coaching) και των στοιχείων της σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

-Μια συλλογή τεχνικών και μεθόδων καθοδήγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρακτικό εργαλείο για τη διεξαγωγή εργαστηρίων για την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της καθοδήγησης και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος προσανατολισμένου στην ανάπτυξη σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 

Έναρξη

01/09/2019 00:00

Λήξη

31/08/2022T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Λετονία
 • Κύπρος
 • Κροατία
 • Ελλάδα
 • Ρουμανία

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι