Το ATS STEM είναι ένα καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής πολιτικής, που έχει ως στόχο να προσφέρει ένα καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο, το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, μέσα από μία ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αξιολόγησή τους.

Εταίροι και χρηματοδότηση
Το έργο αυτό περιλαμβάνει ένα δίκτυο εταίρων από δώδεκα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε οχτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Ιρλανδία, Φινλανδία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Key Action 3 – Support for policy reform – European Policy Experimentations) για 3 χρόνια (28/02/2019 – 27/05/2022) και με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €2.340.000.

Βασικοί άξονες του έργου
Ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων: Οι οριζόντιες δεξιότητες περιλαμβάνουν τις ικανότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας, λήψης πρωτοβουλιών και χρήσης ψηφιακών εργαλείων, οι οποίες είναι βασικές για την επιτυχία του ατόμου στο σχολικό περιβάλλον, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τον εργασιακό χώρο.
Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STEM στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Δημιουργία νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM, οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Αναλυτικών Προγραμμάτων, με πρακτική ένταξη όλων των μαθημάτων STEM. Μέσα από αυτή την ενοποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση θα παρέχονται εμπειρίες προσιτές προς τους μαθητές στοχεύοντας σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση STEM. Η ένταξη της εκπαίδευσης STEM στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, είναι απαραίτητη για να καταρτήσουμε τους μαθητές με όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες.
Αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών: Η διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους της (ενοποιημένης) εκπαίδευσης STEM, καθώς και των οριζόντιων δεξιοτήτων. Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση, διευκολύνοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητή-δασκάλου, μαθητών-συμμαθητών, εκπαιδευτικών-συναδέλφων που οδηγούν σε πιο αποτελεσματική αξιολόγηση του μαθητή.

Πιλοτική εφαρμογή
Η πειραματική εφαρμογή έχει υλοποιηθεί σε περισσότερα από 100 σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετείχαν στο έργο με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας του ATS STEM σε διάφορα πλαίσια (σχολεία, τάξεις, χώρες), ώστε να μπορέσουν να γίνουν προτάσεις και εισηγήσεις για τη βελτίωσή του. Η πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν δεκαεπτά (17) τμήματα από έντεκα (11) σχολεία της Δημοτικής εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής ATS STEM στην Κύπρο έδειξαν ότι όταν η ψηφιακή αξιολόγηση ενσωματώνεται στην εκπαίδευση STEM μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας, καθώς και την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος εντός των σχολικών κοινοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο καθώς και σχετικό υλικό που έχει αναπτυχθεί, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.atsstem.eu

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Assessment of Transversal Skills in STEM

Έναρξη

28/02/2019T00:00:00

Λήξη

27/05/2022T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι