Η ΕΕΚ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που παρέχει συστήματα διά βίου μάθησης που εφοδιάζουν τα άτομα με δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, αλλά και με δεξιότητες σημαντικές για την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη να καταστεί η ΕΕΚ καταλληλότερη για την ψηφιακή εποχή, δεδομένου ότι η ΕΕΚ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο βοηθώντας τους ανθρώπους να βρουν εργασία μετά την κρίση του κορονοϊού.

Ως εκ τούτου, το έργο GROOVE αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων/εκπαιδευτών ΕΕΚ να ψηφιοποιούν, να εκσυγχρονίζουν τις πρακτικές τους και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης και να καλύψουν το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ενός ψηφιακά ικανού εργατικού δυναμικού μέσω της προσαρμογής του τομέα της ΕΕΚ ώστε να καταστεί πιο ανθεκτικός στις ταχείες τεχνολογικές αλλαγές και στις αλλαγές της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τρία κεφάλαια: 1) Ανάπτυξη της Ψηφιακής Στρατηγικής του οργανισμού, 2) Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, 3) Ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μανθανόντων.

Η εκάστοτε ενότητα ακολουθεί την παρακάτω δομή:

  • Σύντομη επεξήγηση της ενότητας – Επισκόπηση, Σκοπός της ενότητας, Μαθησιακά αποτελέσματα, Λίστα περιεχομένων.
  • Βασικές πληροφορίες – To θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες. Tο συνολικό περιεχόμενο επικεντρώνεται στις δραστηριότητες για την ανάπτυξη μιας πιο πρακτικής εκπαίδευσης.
  • Δραστηριότητες – Μια δραστηριότητα μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συζήτησης στη βάση εμπειριών στην επαγγελματική τους πορεία
  • Quiz για αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων
  • Επιπρόσθετο υλικό – Χρήσιμα βίντεο, ασκήσεις, άρθρα, βασικές οδηγίες και πολιτικές, εγχειρίδια, μελέτες περίπτωσης.
  • Βιβλιογραφικές αναφορές

Παράλληλα, το πρόγραμμα κατάρτισης στηρίζεται στη βάση καινοτόμων διδακτικών τεχνικών όπως είναι η προβληματοκεντρική μάθηση, η εμπειρική και συνεργατική μάθηση.

Το εκπαιδευτικό πακέτο συνοδεύεται από το πλούσιο μαθησιακό υλικό, παρουσιάσεις και σχέδια μαθήματος, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προσαρμοστεί στις μαθησιακές ανάγκες των σεμιναρίων τους. Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Εργαλειοθήκη και επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου: https://grooveproject.eu/elearning/.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμεύσει για άμεση πρόσβαση στην πλήρη σειρά μαθησιακών πόρων που έχουν καθοριστεί ως χρήσιμα στη φάση προετοιμασίας. Όλο το υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου GROOVE, θα φιλοξενείται στην πλατφόρμα από την οποία μπορούν να επωφεληθούν πάροχοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να μάθουν περισσότερα για το πλαίσιο του DigComp.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο: https://grooveproject.eu/ .

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://elearning.grooveproject.eu/

Έναρξη

12/01/2021 00:00

Λήξη

12/01/2023 00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι