Το Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες είναι ένα ετήσιο επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τα σχολεία να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη των αναγκών τους, ως προς τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης και να αναπτύξουν το δικό τους ψηφιακό σχέδιο δράσης, που να απευθύνεται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν.

Κάθε σχολική μονάδα, που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, καλείται να προχωρήσει σε μία διαδικασία αναστοχασμού, σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο και την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών, μέσω των εργαλείου SELFIE  και SELFIE for TEACHERS αντίστοιχα. Ακολούθως, καλείται να αξιοποιήσει την εργαλειοθήκη SELFIE PTK για να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα από το SELFIE, να καθορίσει προτεραιότητες ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση και να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει ένα σχέδιο δράσης στη βάση του SELFIE. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας της σχολικής μονάδας.

Το σχέδιο που θα αναπτυχθεί (αυτό που αποκαλούμε Σχέδιο Δράσης στη βάση του  SELFIE) είναι ένα αυτόνομο έγγραφο που προτείνει δράσεις με δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν εντός μίας σχολικής χρονιάς (ή σε κάποιες περιπτώσεις εντός μεγαλύτερου διαστήματος, μέχρι και εντός τριών χρόνων). Οι δράσεις αυτές θα υλοποιούνται, θα παρακολουθούνται, θα διαμορφώνονται (όπου χρειάζεται), και ακολούθως θα αξιολογούνται ως προς την επίδρασή τους στην βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου, ανάλογα με τις περιοχές του SELFIE που έχει επιλέξει. Ο έλεγχος των επιδράσεων αυτών θα βοηθήσει τη σχολική μονάδα στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του σχεδίου δράσης του σχολείου, δημιουργώντας έτσι μια κυκλική προσέγγιση για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, σε όλα τα επίπεδα του σχολείου. Βασικός σκοπός είναι η καλλιέργεια και η διατήρηση μίας συνεχούς, συστηματικής διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της κοινότητας μάθησης του σχολείου. Το Σχέδιο Δράσης του σχολείου στη βάση του  SELFIE, θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός γενικού σχεδίου βελτίωσης του σχολείου ή να σχετίζεται με άλλες εκπαιδευτικές πολιτικές ή εκπαιδευτικά πλαίσια που καθορίζονται για τα σχολεία της περιοχής και/ή της χώρας.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν πρόσβαση σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης του Σχεδίου δράσης. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να παρέχει στα σχολεία ένα διαδικτυακό χώρο όπου εύκολα μπορούν να αναπτύξουν, να παρακολουθήσουν και να εκτυπώσουν το Σχέδιο Δράσης τους. Εναλλακτικά, τα σχολεία μπορούν να κατεβάσουν πρότυπο του Σχεδίου Δράσης, ως αρχείο (Microsoft Word ή PDF) το οποίο μπορούν, αν χρειάζεται, να το τροποποιήσουν ώστε να προσαρμόζεται στις δικές του ανάγκες.

Για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ψηφιακού Σχεδίου δράσης και την επιτυχή εφαρμογή του, είναι σημαντική τόσο η ενεργός συμμετοχή της Διεύθυνσης όσο και ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, αριθμός εκπαιδευτικών ορίζονται από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες. Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών πυρήνων είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, πραγματοποιούνται διαδικτυακές συναντήσεις ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και την ανάπτυξη κουλτούρας διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Παράλληλα, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης από συμβούλους και συνεργάτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, λαμβάνουν αντίστοιχα σχετική πιστοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, το εργαλείο αναστοχασμού SELFIE και την εργαλειοθήκη SELFIE PTK μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση https://innovativeschools.pi.ac.cy.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι