Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Ικανότητας(ΠΕΕΑΨΙ) στηρίζεται στην αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί, ως ενήλικες αλλά κυρίως ως επαγγελματίες παιδαγωγοί, μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους παρέχονται για να υλοποιήσουν τον δικό τους προσωπικό μαθησιακό σχεδιασμό μέσα από μια κυκλική διαδικασία μάθησης. Ο/η κάθε εκπαιδευτικός καθορίζει τους μαθησιακούς του/της στόχους, αξιοποιώντας το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αναστοχασμού SELFIE for TEACHERS, επιλέγει και παρακολουθεί Μαθησιακές Ενότητες, συλλέγει τεκμήρια της μάθησής του και αναστοχάζεται για τη μαθησιακή του πορεία. Το ΠΕΕΑΨΙ προσφέρεται εξ αποστάσεως και το μαθησιακό του υλικό έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο), αξιοποιώντας το Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης του ΠΙΚ (https://elearn.pi.ac.cy/dcde).

Αποτελείται από μία Εισαγωγική Ενότητα και δέκα Μαθησιακές Ενότητες (ME) με περιεχόμενο σε θεματικές που έχουν καθοριστεί μέσα από μια διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών αλλά και ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων:

 • ΜE01: Μαθησιακός σχεδιασμός με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών
 • ME02: Αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφάλεια
 • ME03: Προγραμματισμός και Ρομποτική
 • ME04: Αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων στη διδασκαλία και μάθηση
 • ME05: Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στη διδασκαλία και μάθηση
 • ME06: Διαδικτυακά εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση
 • ΜΕ07: Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και αξιοποίησή τους
 • ΜΕ08: Αξιολόγηση αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα
 • ΜE09: Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμογές της στη μάθηση
 • ΜΕ10: Σχεδιάζοντας χώρους Κατασκευής ως Μαθησιακά Περιβάλλοντα – Μαθητές ως Κατασκευαστές

Στόχος του ΠΙΚ είναι να προσφέρει το Πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και ολοκλήρωσής του από όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Κύπρο. Η πρώτη φάση του Προγράμματος είχε πιλοτικό χαρακτήρα, και υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2021. Η δεύτερη φάση του Προγράμματος υλοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Μάιο του 2022. Η τρίτη φάση του Προγράμματος  αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2024 και να υλοποιηθεί μέχρι το 2027.

Οι γενικές υποχρεώσεις των Εκπαιδευομένων περιλαμβάνουν :

 • Παρακολούθηση και ολοκλήρωση της Εισαγωγικής Ενότητας.
 • Παρακολούθηση και ολοκλήρωση της Μαθησιακής Ενότητας 01.
 • Παρακολούθηση και ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο (2) επιλεγόμενων Μαθησιακών Ενοτήτων από τις ΜΕ02 – ΜΕ10.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (αρχικού και τελικού) αξιολόγησης της διδασκαλίας των ΜΕ.
 • Διατήρηση ePortfolio: σχεδιασμός και τεκμήρια της μάθησης του/της εκπαιδευόμενου (εργασίες από τις ΜΕ που θα έχει παρακολουθήσει), συμπλήρωση ερωτηματολογίων αναστοχασμού για ψηφιακή ικανότητα (μια φορά στην αρχή και μια στο τέλος του Προγράμματος) και καταγραφή αναστοχασμού.

Για την κάθε Μαθησιακή Ενότητα (ΜΕ01 – ΜΕ10) ο χρόνος εργασίας εκ μέρους των εκπαιδευομένων για τις δύο φάσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα ήταν συνολικά μέχρι πενήντα (50) ώρες περίπου (σε διάστημα δεκατριών εβδομάδων), και σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν:

 • Μελέτη του διαδικτυακού περιεχομένου και πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων και εργασιών (καθώς και της τελικής εργασίας) που απαιτούνται σύμφωνα με τον Οδηγό Μελέτης της κάθε Μαθησιακής Ενότητας.
 • Δύο (2) δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών περίπου η κάθε μια, σε μη εργάσιμο χρόνο. Διευκρινίζεται ότι, ανάλογα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και τα όποια μέτρα θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, οι δύο (2) δια ζώσης συναντήσεις ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
 • Δύο (2) διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών περίπου η κάθε μια, σε μη εργάσιμο χρόνο.
 • Υποβολή τεκμηρίων (εργασιών) στο ατομικό ePortfolio του εκπαιδευόμενου.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (αρχικού και τελικού) για σκοπούς αξιολόγησης της διδασκαλίας της ΜΕ.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Πρόγραμμα σε διάστημα χρονικής περιόδου όχι μεγαλύτερο από 3 σχολικά έτη.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  παρέχει ξεχωριστή βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε μία από τις Μαθησιακές Ενότητες, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης για το Πρόγραμμα ως σύνολο, με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεώσεων εκ μέρους των  εκπαιδευομένων.

 

Έναρξη

01/03/2021 00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι