«Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για ενηλίκους». Είναι ένας ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος που μπορεί να τηλεφορτωθεί δωρεάν στον ιστότοπο του  Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Τα προγράμματα σπουδών αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο κυβερνητικών δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό την προώθηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες.

Την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Erasmus + ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Κύπρου Frederick, στο οποίο συμμετείχαν διάφοροι εταίροι από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων:  Ljudska univerza Ptuj στη Σλοβενία, SOSU Østjylland (Σχολείο του Aarhus, Δανία με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση), ο πάροχος κατάρτισης  CEBANC στην Ισπανία, η EOSA στην Ισπανία  και ο ελληνικός Οργανισμός Διαβούλευσης P-consulting.

Σκοπός και στόχοι

Έχουν αναπτυχθεί προγράμματα σπουδών όσον αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων, δηλαδή εκείνους που διδάσκουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε ενήλικες, με ελάχιστες ή καθόλου ψηφιακές γνώσεις. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων οπουδήποτε και αν είναι εγκατεστημένοι — είτε πρόκειται για ανοικτά σχολεία, ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων ή κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς για ενήλικες με μεσαίο ή υψηλότερο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στόχος του κυπριακού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παράσχει ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ενηλίκων όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, παρέχει στους εκπαιδευτικούς ΤΠ συγκεκριμένες μεθόδους, τεχνικές και ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν σε κάθε ενότητα και μονάδα. Υποστηρίζει επίσης την επαγγελματική εξέλιξη των ίδιων των εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεών τους σχετικά με τις συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το θέμα που διδάσκουν.

Γιατί πρόκειται για ορθή πρακτική;

Κατά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες, τα προγράμματα σπουδών λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για πρακτικές δεξιότητες που συνάδουν με τους στόχους της ατομικής μάθησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Ένας άλλος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενήλικων εκπαιδευομένων, με παράλληλη ενίσχυση των δεξιοτήτων ΤΠ σε ένα ευρύ φάσμα ενοτήτων: βασικές ψηφιακές δεξιότητες, λειτουργικά συστήματα Windows, δέσμη Microsoft Office, χρήση του διαδικτύου, ψηφιακά εργαλεία μάθησης, χρήση κινητών εφαρμογών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι συναφές με μια σαφή δομή που προσαρμόζεται εύκολα. Περιλαμβάνει τρία βασικά επίπεδα (βασικά, μεσαία και καλά) για τον καθορισμό των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Είναι επίσης υψηλό όταν εξετάζουμε την ευελιξία και την προσβασιμότητα: κάθε επίπεδο διαιρείται σε λιγότερο από 90 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι το πλαίσιο μπορεί να προσαρμοστεί, να χρησιμοποιηθεί και να είναι προσβάσιμο σε διάφορους εκπαιδευτικούς, καθώς και να αναπαράγει άλλα πλαίσια και περιοχές.

Αυτό οφείλεται επίσης εν μέρει σε μια ευρεία ομάδα-στόχο, η οποία περιλαμβάνει τα προγράμματα σπουδών: εκτός από τους ενήλικες με χαμηλές, μεσαίες ή υψηλότερες ψηφιακές δεξιότητες, διάφορες ομάδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία βασικών γνώσεων ΤΠΕ, όπως ο γενικός πληθυσμός ενηλίκων, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα σε αγροτικές και λιγότερο συνδεδεμένες περιοχές, οι άνεργοι, οι ψηφιακά ανενεργοί, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο.

Τέλος, τα προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες αποτελούν χρήσιμο πόρο που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας που καταλήγουν συχνότερα ή δεν αποκλείονται από την ψηφιακή ζωή. Ένα από τα βασικά παραδείγματα είναι οι ηλικιωμένοι και οι ηλικιωμένοι, όπου το πλαίσιο έχει αποφέρει σημαντική επιτυχία στην Κύπρο και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη νέα νομοθεσία και την καθοδήγηση σχετικά με τις ενότητες των εκπαιδευτικών. Τα προγράμματα σπουδών υποστηρίζουν επίσης σθεναρά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα και αναγνωρίζουν την ανάγκη να αναβαθμίσουν οι εκπαιδευτικοί τις δεξιότητες και να αναπτύξουν επαγγελματικά τις δεξιότητές τους, ιδίως στο πλαίσιο του πολύπλοκου κοινωνικού ρόλου τους.

 

Αναδημοσίευση Curricula for teaching basic digital skills for adults,  δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση Καλής Πρακτικής μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Cyprus’ ICT education programmes for adults

Έναρξη

31/12/2013T22:00:00

Λήξη

31/12/2013T22:05:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος
 • Δανία
 • Σλοβενία

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι