Ο Ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ECSM) είναι μια κοινή πρωτοβουλία της ΓΔ CONNECT, της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια. Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που δρομολογήθηκε για πρώτη φορά το 2012, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες διοργανικές εκστρατείες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία, η οποία πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου κάθε έτους, υποστηρίζεται από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και συγκεντρώνει εκατοντάδες εταίρους, μεταξύ των οποίων κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, ομάδες προβληματισμού, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Στόχος της είναι η προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των πολιτών και των οργανισμών της ΕΕ και η παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσω της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Πλαίσιο

Ο ENISA λειτουργεί ως «κόμβος» για την εκστρατεία του ECSM όσον αφορά τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρέχοντας προτάσεις εμπειρογνωμόνων, δημιουργώντας συνέργειες και προωθώντας την ανταλλαγή κοινών μηνυμάτων μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ. Ο μήνας κυβερνοασφάλειας συγκεντρώνει διάφορες εκδηλώσεις, πόρους και προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο διατήρησης της ασφάλειας στο διαδίκτυο σε ένα εικονικό περιβάλλον. Απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, ο ιστότοπος παρέχει ενότητες μάθησης σχετικά με την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης, τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, τις ρυθμίσεις απορρήτου και την προστασία από κοινούς διαδικτυακούς κινδύνους και απειλές. Οι πόροι των μαθημάτων αποτελούνται από υλικό PDF που μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους. Επιπλέον, μια βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση συγκεντρώνει 121 προγράμματα σε 24 χώρες που σχετίζονται με ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Άλλοι πόροι επικεντρώνονται στην προώθηση εργαλείων εκστρατείας ευαισθητοποίησης, όπως λογότυποι και ενημερωτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος συνοδεύει πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, μεταξύ άλλων και από άλλους παρόχους. Κάθε χρόνο, για ολόκληρο τον Οκτώβριο, πραγματοποιούνται εκατοντάδες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων συνέδρια, εργαστήρια, προγράμματα κατάρτισης, διαδικτυακά σεμινάρια, παρουσιάσεις και άλλα, για την προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας και της κυβερνοϋγιεινής.

Γιατί πρόκειται για ορθή πρακτική;

Ο ευρωπαϊκός μήνας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχει επιτύχει τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών σε μια εκστρατεία, αφιερωμένη στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και του ευρύτερου τομέα της εκπαίδευσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στηρίζει τους 4 πυλώνες του συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας,  στηρίζοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και την τεχνολογική ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, των εργαζομένων σε διάφορους τομείς, των νέων και των σπουδαστών, καθώς και των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών και του υποστηρικτικού προσωπικού. Ειδικότερα, η εκστρατεία «Think before U Click» του 2020, η οποία επικεντρώθηκε στην απάτη στον κυβερνοχώρο και στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, ήταν επιτυχής όσον αφορά τον στόχο της για την προώθηση ορθών πρακτικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 2012, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερες από 525 δραστηριότητες σε 36 χώρες. Επιπλέον, το ECSM χρησίμευσε ως καλή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη εκδηλώσεων κυβερνοασφάλειας σε εθνική κλίμακα. Η ετήσια εκστρατεία είναι επίσης βιώσιμη — κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της συνεκτικής συγκέντρωσης της χρηματοδότησης της ΕΕ και της χρηματοδότησης από δίκτυα εταίρων. Ο ιστότοπος είναι εύχρηστος και προσβάσιμος για όλους, δομημένος με τη μορφή αποθετηρίου με δυνατότητα αναζήτησης: επί του παρόντος, περιλαμβάνει περισσότερες από 20 εν εξελίξει δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, καθώς και περίπου 130 αντικείμενα υλικού ευαισθητοποίησης (βίντεο, πανό, δημοσιεύσεις) σχετικά με το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Ο ευρωπαϊκός μήνας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχει ευρεία εμβέλεια και αντίκτυπο: με περισσότερους από 25,000 ακόλουθους στο Twitter και εστίαση σε ένα ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνονται.

 

Αναδημοσίευση European Cyber Security Month (ECSM) , δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

Μετάφραση καλής πρακτικής  μέσω  Digital Europe eTranslation , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

European Cyber Security Month webpage

Έναρξη

31/12/2011T23:00:00

Λήξη

31/12/2011T23:02:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι