Στο  Πανεπιστήμιο Linné   της Νότιας Σουηδίας, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

Στόχος του σχεδίου είναι να οδηγήσει στην ανάπτυξη προηγμένων μαθημάτων που συνδέονται με την έξυπνη βιομηχανία με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας σε δεξιότητες.

Πλαίσιο

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε δεξιότητες της έξυπνης βιομηχανίας,  , το έργο «Έξυπνη βιομηχανία βήμα 2  αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθημάτων, αλλά και στην ανάπτυξη ευέλικτων μεθοδολογιών για την ανάπτυξη μαθημάτων, την υλοποίηση, τη διαδικασία εισαγωγής κ.λπ. Τα μαθήματα θα πρέπει να είναι σε προχωρημένο επίπεδο και να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε δεξιότητες. Ως εκ τούτου, το σχέδιο θα βασιστεί στη στενή συνεργασία με τις εταιρείες του κλάδου για την απόκτηση σχετικών στοιχείων και πληροφοριών. Ο γενικός στόχος είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της σουηδικής μεταποιητικής βιομηχανίας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Έξυπνη βιομηχανία — διάφορα θέματα

Η έξυπνη βιομηχανία περιλαμβάνει διάφορους υποτομείς. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς σε δεξιότητες, το σχέδιο θα συνεργαστεί στενά με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έξυπνης βιομηχανίας. Σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, το σχέδιο προσδιόρισε έξι διαφορετικούς άξονες στους οποίους θα αναπτυχθούν μαθήματα:

 • Χαρακτηρισμός υλικού και δομικός χαρακτηρισμός
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση
 • Διαχείριση παραγωγής και παραγωγής
 • Έξυπνη συντήρηση
 • Διαχείριση δεδομένων
 • Βιωσιμότητα και ενεργειακή απόδοση

 

Εκτός από τους προαναφερθέντες τομείς, θα επικεντρωθεί επίσης σε μαθήματα κατάρτισης για επικεφαλής και διευθυντικά στελέχη, τα οποία θα είναι σε θέση να καλύψουν διάφορους θεματικούς τομείς. Το έργο φιλοξενεί διευθυντικά στελέχη και διευθυντικά στελέχη που είναι επαγγελματίες και επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες σε τομείς που σχετίζονται με την έξυπνη βιομηχανία.

Χαρακτηρισμός υλικού και δομικός χαρακτηρισμός

Το θέμα αυτό αφορά την ανάπτυξη μαθημάτων για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου εκτίμησης των διαφόρων υλικών και δομών με τη χρήση πειραματικών μεθόδων. Ενώ οι μέθοδοι εξακολουθούν να απαιτούν υψηλό επίπεδο επιδόσεων και ακρίβειας. Στην εγκατάσταση, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προϊόντα που έχουν βελτιώσει την ποιότητα και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το θέμα καλύπτει διάφορους τομείς που σχετίζονται με την έξυπνη βιομηχανία, από τις κατασκευές έως το διάστημα.

Μοντελοποίηση και προσομοίωση

Το θέμα περιλαμβάνει την αξιολόγηση με προσομοιώσεις διαφορετικών σεναρίων για τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάλυση των δομών και των λειτουργιών της αλυσίδας παραγωγής. Στόχος είναι η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής.

Production and production management (operation management)

Το θέμα συνδέεται με την ικανότητα ανάλυσης και βελτιστοποίησης της ροής της αλυσίδας παραγωγής με τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Είναι αναγκαίο όταν η διαχείριση της παραγωγής και της λειτουργίας είναι σημαντική για την ανάπτυξη έξυπνων εργοστασίων και άλλων τύπων δραστηριοτήτων.

Έξυπνη συντήρηση

Το θέμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθημάτων που παρέχουν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών για τη διαχείριση, την ανάλυση και, τελικά, τη χρήση μεγάλου όγκου συλλεγόμενων δεδομένων. Εξετάζει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, από την εξόρυξη δεδομένων έως την ασφάλεια ΤΠ.

Διαχείριση δεδομένων

Το θέμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθημάτων που παρέχουν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών για τη διαχείριση, την ανάλυση και, τελικά, τη χρήση μεγάλου όγκου συλλεγόμενων δεδομένων. Εξετάζει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, από την εξόρυξη δεδομένων έως την ασφάλεια ΤΠ.

Βιωσιμότητα και ενεργειακή απόδοση

Το θέμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθημάτων που παρέχουν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών για τη διαχείριση, την ανάλυση και, τελικά, τη χρήση μεγάλου όγκου συλλεγόμενων δεδομένων. Εξετάζει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, από την εξόρυξη δεδομένων έως την ασφάλεια ΤΠ.

Μαθήματα για διευθυντικά στελέχη και διευθυντικά στελέχη της έξυπνης βιομηχανίας

Είναι υψίστης σημασίας τα διευθυντικά στελέχη να διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων ώστε να είναι σε θέση να ηγούνται έξυπνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Τα διευθυντικά στελέχη και οι ηγέτες πρέπει να διαθέτουν σχετικές γνώσεις όσον αφορά τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες της έξυπνης βιομηχανίας, όπως η αυτοματοποίηση, η εξόρυξη δεδομένων, η μηχανική μάθηση και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Παρέχοντας στα διευθυντικά στελέχη και στα διευθυντικά στελέχη τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες στην έξυπνη βιομηχανία, η ηγετική τους θέση μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και, τελικά, να αυξήσει την επιτυχία ολόκληρης της επιχείρησης.

Ομάδα-στόχος του σχεδίου

Στόχος είναι η ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης για τη μείωση της έλλειψης των απαιτούμενων δεξιοτήτων στη βιομηχανία, έτσι ώστε η ομάδα-στόχος του σχεδίου να είναι επαγγελματικές εταιρείες και οργανώσεις. Περιλαμβάνει διάφορους κλάδους, καθώς και υπεργολάβους, καθώς και εταιρείες που αναπτύσσουν και κατασκευάζουν τα δικά τους προϊόντα. Άλλοι τύποι εταιρειών και οργανισμών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Το σχέδιο θα διατηρήσει στενό διάλογο με τις εταιρείες και τους οργανισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η συνάφεια των μαθημάτων που θα αναπτυχθούν. Οι ανάγκες σε δεξιότητες της έξυπνης βιομηχανίας εξελίσσονται συνεχώς και, ως εκ τούτου, το έργο είναι ανοικτό στους τομείς που έχουν προσδιοριστεί ότι θα υποστούν αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου. Το έργο αποτελεί συνέχεια του έργου: Έξυπνη βιομηχανία, βήμα 1.

Λάβετε μέρος στο έργο «Έξυπνη βιομηχανία»

Η συμμετοχή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Να συμβάλει στην ανάπτυξη των μαθημάτων και των χρησιμοποιούμενων υλικών και να οργανώσει πειράματα και, τέλος, να παρακολουθήσει τα ίδια τα μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στον ιστότοπο του σχεδίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να συνδυάζουν μαθήματα με την εργασία τους. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν εξ αποστάσεως διαλέξεις και θα συνδυάζονται με φυσικές συμπτώσεις.

Γιατί πρόκειται για ορθή πρακτική;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι σημερινές προσφορές κατάρτισης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας. Αφενός, συμβάλλει στην ελκυστικότητα των πρόσφατων αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, βοηθά τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για τα αναπτυξιακά τους ταξίδια και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Από εθνική σκοπιά, οι φοιτητές που αποφοιτούν με τις απαιτούμενες δεξιότητες θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην ανάπτυξη της έξυπνης βιομηχανίας στη Σουηδία. Μπορεί επίσης να αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας των εταιρειών. Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα αυτού του είδους σχεδίων που συνεργάζονται στενά με την αγορά εργασίας για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής προσφοράς του μέλλοντος. Το μοντέλο του έργου μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρύ φάσμα τομέων και τομέων.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο

Συμμετέχουσες οργανώσεις

Πανεπιστήμιο Linné, Epic — Κέντρο Τεχνολογίας Καινοτομίας, Micropower Group, Epiroc, Strezia AB, COMBITECH, Scania, Solutions for αύριο, SwePart Transmission AB, Virtual Manufacturing AB, Acoustic Agree AB, Zenta AB, Andritz AB, Volvo Construction Equipment AB, AB SKF, κέντρο τεχνολογίας πρόσθετων υλών στο Hultsfred AB, Campus Ljungby, Digital Manufacturing Cluster (RISE), DIGIT Hub Sweden (Mobile Heights). Το έργο χρηματοδοτείται από το ίδρυμα KK (στάδιο εμπειρογνωμοσύνης 2) και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2026.

 

Αναδημοσίευση Boosting the Competitiveness of the Manufacturing SMART Industry – Sweden, δημιουργήθηκε από Ana Andric.

 

Μετάφραση καλής πρακτικής μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Σουηδία

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι