Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) παρακολουθεί τις ψηφιακές επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ σύμφωνα με βασικούς δείκτες και παρακολουθεί την ατομική εξέλιξη όσον αφορά την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα. Ο DESI είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ CONNECT.

Σήμερα, ο DESI είναι μια αναγνωρισμένη και έγκυρη πηγή, η οποία διευκολύνει το έργο των ερευνητών, των στατιστικολόγων, των ιδιωτικών εταιρειών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων μέσω της παροχής πόρων υψηλής ποιότητας που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών, επιχειρηματικών τομέων ή τάσεων.

Ο DESI, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2015 με βάση τα στοιχεία για το 2014, συμβάλλει στους στόχους της στρατηγικής της  ΕΕ για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη,  η οποία ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2020. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της ετήσιας προόδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας. Ο DESI παρακολουθεί τις ψηφιακές επιδόσεις σε 5 βασικές διαστάσεις: Συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ολοκλήρωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Κάθε διάσταση συνοδεύεται από ένα θεματικό κεφάλαιο με διεξοδικότερη ανάλυση και ειδική έκθεση. Η ανάλυση παρέχεται ετησίως σε διάφορες μορφές, τόσο βραχείας όσο και μακράς διάρκειας, και επικεντρώνεται στον ευρύτερο αντίκτυπο της τεχνολογίας, καθώς και στις ειδικότερες εφαρμογές και την ψηφιακή ενσωμάτωση των αναδυόμενων τεχνολογιών. Άλλες δράσεις που εξορθολογίζονται ή ενεργοποιούνται μέσω του DESI περιλαμβάνουν:

 • Εκθέσεις ανά χώρα: Ο DESI παρέχει την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με τις ψηφιακές επιδόσεις των κρατών μελών. Τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται μέσω του δείκτη επιτρέπουν στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις εθνικές κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και να αναπτύξουν συνεκτικές πολιτικές, ενσωματώνοντας πληροφορίες από την ετήσια έκθεση. Ο DESI θα λειτουργήσει επίσης ως μηχανισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για τη βελτίωση της πρόσβασης στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, το μακροπρόθεσμο σχέδιο της ΕΕ, το οποίο συγκεντρώνει 672.5 δισ. EUR με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων για τη στήριξη της ανάκαμψης της Ευρώπης μετά την πανδημία. Οι εκθέσεις ανά χώρα εστιάζονται επίσης σε συγκεκριμένες πτυχές, για παράδειγμα όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από συγκεκριμένους τομείς ή τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες. Οι εκθέσεις μπορούν να τηλεφορτωθούν σε μορφή PDF.
 • Εργαλείο οπτικοποίησης: ένα εργαλείο που επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους χρήστες και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να συγκρίνουν τη θέση της Ευρώπης όσον αφορά τα γειτονικά κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες. Το εργαλείο προσφέρει επίσης την ευκαιρία να απεικονιστούν οι αλλαγές που επήλθαν σε εθνικό επίπεδο κατά τα τελευταία 5 έτη με δυναμικό και διαδραστικό τρόπο.
 • Πίνακας αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στον ψηφιακό τομέα (WiD): ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί μέρος του DESI από την εισαγωγή του το 2019. Παρακολουθεί τη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία και αξιολογεί την ψηφιακή ένταξη σε θέσεις εργασίας, σταδιοδρομίες και επιχειρηματικά έργα.

Μέσω του DESI προσφέρονται πρόσθετοι πόροι, εκθέσεις, δημοσιεύσεις με τη μορφή σύντομων περιλήψεων, αναλυτικών δεδομένων και πιο ολοκληρωμένης και λεπτομερούς ανάλυσης. Ο διεθνής DESI αντικατοπτρίζει και επεκτείνει τον ευρωπαϊκό ομόλογό του, με τη χρήση συνόλων δεδομένων για την παροχή ανάλυσης τάσεων, η οποία εκτείνεται σε 45 χώρες (27 κράτη μέλη και 18 χώρες εκτός ΕΕ).

 

Αναδημοσίευση Digital Economy and Society Index (DESI), δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA

Μετάφραση Καλής Πρακτικής , μέσω  Digital Europe eTranslation , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

DESI

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκτός ΕΕ

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι