Το θέμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τον τουρισμό σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη στρατηγική για τα δεδομένα, ο οποίος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η δράση θα δημιουργήσει και θα αναπτύξει έναν ασφαλή και αξιόπιστο χώρο δεδομένων που θα επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό οικοσύστημα να συνεργάζονται μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και της πρόσβασης σε αυτά με αμοιβαία επωφελή τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για τον τουρισμό θα ωφελήσει και θα στηρίξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εθνικές και τοπικές αρχές, οργανισμούς διαχείρισης προορισμού ή ΟΔΠ και τον ιδιωτικό τομέα). Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (99,9 %)· Το 91 % των εν λόγω ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση του δυναμικού των δεδομένων για την καινοτομία των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών μοντέλων τους, και το ζήτημα αυτό επιδεινώνεται από τον κατακερματισμό των δεδομένων, τα οποία δημιουργούνται και τηρούνται από διαφορετικούς παρόχους, καθώς και παρουσιάζονται και διέπονται από διαφορετικά μοντέλα.

Ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για τον τουρισμό θα ωφελήσει και θα στηρίξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εθνικές και τοπικές αρχές, οργανισμούς διαχείρισης προορισμού ή ΟΔΠ και τον ιδιωτικό τομέα). Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (99,9 %)· Το 91 % των εν λόγω ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση του δυναμικού των δεδομένων για την καινοτομία των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών μοντέλων τους, και το ζήτημα αυτό επιδεινώνεται από τον κατακερματισμό των δεδομένων, τα οποία δημιουργούνται και τηρούνται από διαφορετικούς παρόχους, καθώς και παρουσιάζονται και διέπονται από διαφορετικά μοντέλα.

Στοχοι

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και ασφαλούς κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τον τουρισμό, με βάση τις εργασίες και τις συστάσεις δύο προπαρασκευαστικών δράσεων για τον χώρο δεδομένων για τον τουρισμό που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας «Ψηφιακή Ευρώπη» 2021-2022 (DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-TOURISM15). Θα παράσχει στο οικοσύστημα πρόσβαση σε πληροφορίες για περαιτέρω χρήση και θα ενισχύσει την κοινοχρησία δεδομένων, με αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, τον οικολογικό προσανατολισμό και τη βιωσιμότητα, τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Θα δώσει τη δυνατότητα ευθυγράμμισης των προσφορών στις προσδοκίες των τουριστών, προσαρμογής των προτάσεων παροχής υπηρεσιών σε νέες τουριστικές ομάδες, πρόβλεψης της μεγάλης εισροής τουριστών και, ως εκ τούτου, θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των πόρων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ο ειδικός στόχος είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία και η ανάπτυξη τεχνικής υποδομής σε συνδυασμό με μηχανισμούς διακυβέρνησης που θα διευκολύνουν την εύκολη πρόσβαση σε βασικούς πόρους δεδομένων στον τομέα και την κοινοχρησία τους, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό θα βασίζεται και θα ευθυγραμμίζεται με υφιστάμενες και επικείμενες πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά την κοινοχρησία δεδομένων στον τουρισμό. Η διαλειτουργικότητα των δεδομένων θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της υποδομής. Ο χώρος δεδομένων θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς εμπιστοσύνης (όπως η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού) και να αναπτύξει υπηρεσίες δεδομένων που να ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές αξίες, όπως ειδικότερα η δεοντολογία, η ισότητα και η πολυμορφία.

Πεδίο εφαρμογής

Το έργο θα αναπτύξει και θα αναπτύξει τον χώρο δεδομένων και τις υποδομές του με βάση δύο προπαρασκευαστικές δράσεις για τον χώρο δεδομένων για τον τουρισμό, σύμφωνα με το σχέδιο στρατηγικής και τον χάρτη πορείας που θα δημοσιευθούν το φθινόπωρο του 2023 και θα αξιοποιήσει τις λύσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα δράση. Ο χώρος δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να καθιστούν τα δεδομένα διαθέσιμα και προσβάσιμα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να ανταλλάσσουν δεδομένα με ελεγχόμενο, απλό και ασφαλή τρόπο. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επικεντρώνονται πρωτίστως στην πραγματική ανάπτυξη διαστημικών στοιχείων δεδομένων μέσω περιπτώσεων χρήσης με βάση τα διάφορα είδη δεδομένων στον τομέα του τουρισμού.

Το σχέδιο θα πρέπει να επιδείξει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και ικανοποιητική κάλυψη των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης. Όσον αφορά το γενικό πεδίο εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά και τις αρχές ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων, πρέπει να τηρείται το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τους κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό: θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων και της καινοτομίας σε ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα.

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Απλές επιχορηγήσεις — ποσοστό χρηματοδότησης 50 %. Ο προϋπολογισμός του θέματος ανέρχεται σε 8 000 000 EUR.

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες (ενδεικτικά)

Άνοιγμα της πρόσκλησης: 28 Σεπτεμβρίου 2023

Προθεσμία υποβολής: 23 Ιανουαρίου 2024 — 17: 00: 00 CET (Βρυξέλλες)

Αξιολόγηση: Φεβρουάριος — Μάρτιος 2024

Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης: Απριλίου 2024

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτεμβρίου 2024

 

 

Αναδημοσίευση ευκαιρίας χρηματοδότησης από  European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Data Space for tourism

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με υψηλές επιδόσεις

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία