Οι τρέχουσες εξελίξεις και η μάθηση στον τομέα της ΤΝ προέρχονται από την ισχυρή συνεργασία διεπιστημονικών ομάδων που συνεργάζονται για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων σχετικά με την ανθρώπινη γνωστική και συμπεριφορά, προκειμένου να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να επηρεάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων ΤΝ, οι ερευνητές αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει και μεταφέρει γνώσεις.

Δυνητικά, η κατανόηση αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία εξηγήσιμων, αξιόπιστων και ανθρωποκεντρικών συστημάτων και διαδικασιών ΤΝ. Ωστόσο, ενώ τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης συναισθημάτων και ανάλυσης του αισθήματος μπορούν να διευκολύνουν την τεράστια πρόοδο, αποτελούν επίσης παράγοντες που διευκολύνουν σημαντικούς κινδύνους. Εκτός από τη διασφάλιση της προστασίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, ο έλεγχος της δεοντολογίας της έρευνας διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης δεοντολογικών ανησυχιών σε ερευνητικά έργα και πρωτόκολλα από το στάδιο της σύλληψης.

Για την προώθηση ενός υπεύθυνου, αξιόπιστου και ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της επόμενης γενιάς τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), τα προτεινόμενα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Τη θέση σε λειτουργία των διαθέσιμων γενικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δεοντολογία της ΤΝ σε πρακτικές ειδικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο της ΤΝ στην ανθρώπινη γνωστική συμπεριφορά και συμπεριφορά. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει επίσης να εξετάζουν τη δεοντολογική διάσταση της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της γνώσης κατά την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συστημάτων ΤΝ. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ενσωματώνουν τη δεοντολογία στις σχετικές διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης και να λαμβάνουν υπόψη στρατηγικές για τη διασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής όλων όσων επηρεάζονται από την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη χρήση των σχετικών εφαρμογών·
 • Να αναπτύξει και να επικυρώσει υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης που να αντικατοπτρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί. Αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε συμμετοχικές διαδικασίες με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων πολιτών και της βιομηχανίας.

Λόγω του πεδίου εφαρμογής του θέματος αυτού, εκτός από τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων που ορίζεται στα γενικά παραρτήματα, οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες από την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Δημοκρατία της Κορέας και/ή αφρικανικές χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι συμμετέχοντες από χώρες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα γενικά παραρτήματα, μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

 

 

Αναδημοσίευση ευκαιρίας χρηματοδότησης από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ιαπωνία
 • Μαρόκο
 • Νότια Κορέα
 • Τυνησία

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία