Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι το κυριότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό ύψους 95.5 δισ. ευρώ. Το 9ο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία θα εφαρμοστεί από το 2021-2027.

Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, με παράλληλη αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Υποστηρίζει τη δημιουργία και την καλύτερη διασπορά άριστων γνώσεων και τεχνολογιών.

Δημιουργεί θέσεις εργασίας, αξιοποιεί πλήρως τη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη, προάγει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βελτιστοποιεί τον αντίκτυπο των επενδύσεων σε έναν ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

 

Αναδημοσίευση Horizon Europe Programme , δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte.

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών

Τρόπος χρηματοδότησης

Χρηματοπιστωτικό μέσο