Μπρατισλάβα, 21 Φεβρουαρίου 2024 — Το Υπουργείο Επενδύσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πληροφόρησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας εξέδωσε πρόσκληση με γνώμονα τη ζήτηση: «Στήριξη στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο — δημόσια διοίκηση» για ποσό 10 εκατ. EUR από το πρόγραμμα της Σλοβακίας για την περίοδο 2021-2027 από το μέτρο 1.2.1. Υποστήριξη της μηχανοργάνωσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η πρόσκληση «Στήριξη της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο — δημόσια διοίκηση» αποσκοπεί στη στήριξη έργων από τις δημόσιες διοικήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών μέσω μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Στήριξη θα παρέχεται πρωτίστως στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών στους οποίους οι ειδικευμένοι φορείς εντοπίζουν το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου και τις υψηλότερες επιπτώσεις, ή όπου έχουν το υψηλότερο επίπεδο μη συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα του ελέγχου κυβερνοασφάλειας ή της αυτοαξιολόγησης που διενεργήθηκε, της ανάλυσης κινδύνου που διενεργήθηκε, των εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν και άλλων ανεξάρτητων αξιολογήσεων ασφάλειας ή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, κατά περίπτωση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της οργάνωσης της κυβερνοασφάλειας, της ασφάλειας στη λειτουργία συστημάτων και δικτύων πληροφοριών, της ασφάλειας δικτύων και επικοινωνιών ή του χειρισμού περιστατικών κυβερνοασφάλειας.

Στην παρούσα πρόσκληση, επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι φορείς δημόσιας διοίκησης που είναι επίσης φορείς που περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στον τομέα της «δημόσιας διοίκησης» σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 69/2018 για την κυβερνοασφάλεια και την τροποποίηση ορισμένων πράξεων.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του σλοβακικού προγράμματος, το Υπουργείο Επενδύσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πληροφόρησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας εξακολουθεί να προετοιμάζει προσκλήσεις παρόμοιου χαρακτήρα για δημόσια και κρατικά ιδρύματα και φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, συμβουλευτείτε την TU.

 

 

Αναδημοσίευση ευκαιρίας χρηματοδότησης από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Σλοβακία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με υψηλές επιδόσεις

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία