Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου για να επωφεληθούν από την ψηφιακή εποχή είναι ένα διαδικτυακό σεμινάριο ορθής πρακτικής της Υπηρεσίας Υποστήριξης του Αγροτικού Συμφώνου,το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου από τις 9 έως τις 13 (ώρα Βρυξελλών).

Μολονότι υπάρχουν παραδείγματα αγροτικών περιοχών που ήδη αξιοποιούν το δυναμικό της ψηφιοποίησης, εξακολουθεί να υφίσταται στην Ευρώπη ψηφιακό χάσμα μεταξύ αγροτικών, περιαστικών και αστικών περιοχών όσον αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι προσπάθειες για την παροχή ποιοτικών ψηφιακών υποδομών στις αγροτικές περιοχές πρέπει να συμπληρωθούν με ενισχυμένες ικανότητες των αγροτικών φορέων να μεγιστοποιήσουν τη χρήση τους. Ωστόσο, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλές αγροτικές περιοχές, όπου λιγότερα από τα μισά νοικοκυριά σε αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, μόνο το 20 % διαθέτουν πάνω από τις ψηφιακές δεξιότητες και το 2,5 % είναι ειδικοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (αγροτικές περιοχές στον ψηφιακό δείκτη), αντικατοπτρίζει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των εν λόγω περιοχών και των αστικών περιοχών.

Τον Μάρτιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα όραμα και κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Η Επιτροπή προτείνει μια Ψηφιακή Πυξίδα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ με άξονα τέσσερα βασικά σημεία i) την κυβέρνηση, ii) τις δεξιότητες, iii) τις υποδομές iv) τις επιχειρήσεις. Για τις αγροτικές περιοχές, το μακρόπνοο όραμα της ΕΕ (LTVRA) έχει ως στόχο τις αγροτικές περιοχές «να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή καινοτομία με ισότιμη πρόσβαση σε αναδυόμενες τεχνολογίες, εκτεταμένο ψηφιακό γραμματισμό και ευκαιρίες για την απόκτηση πιο προηγμένων δεξιοτήτων» (κοινοί στόχοι). Επιπλέον, το όραμα έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατές περισσότερες «συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές» έως το 2040 μέσω επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογική ανάπτυξη και δραστηριότητες ενίσχυσης δεξιοτήτων που ομαδοποιούνται στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Αγροτικό ψηφιακό μέλλον».

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί επίσης μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 το οποίο εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και καθορίζει τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση της Επιτροπής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023,  η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την πολύ μεγαλύτερη εστίαση σε ευκαιρίες και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την επανειδίκευση και τις ψηφιακές δεξιότητες για όλους. Αυτό αποτελεί συνέχεια του διαρθρωμένου διαλόγου της με τα κράτη μέλη για την ψηφιακή εκπαίδευση το 2022, ο οποίος θα οδηγήσει στην έγκριση συστάσεων σχετικά με την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων και παραγόντων διευκόλυνσης της ψηφιακής εκπαίδευσης την άνοιξη. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας — το 80 % των Ευρωπαίων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 20 εκατομμύρια ειδικοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2030.

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς υλοποίησης έργων και φορείς ανάπτυξης πρωτοβουλιών ψηφιακών δεξιοτήτων στις αγροτικές περιοχές που απευθύνονται σε διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών (νεολαία, ηλικιωμένοι και επιχειρήσεις) και δυνητικούς κατόχους έργων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

Η εγγραφή είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Αναδημοσίευση Strengthening digital skills of rural people – webinar.

 

Μετάφραση εκδηλώσης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Strengthening digital skills of rural people - webinar

Έναρξη

08/06/2023 07:00

Λήξη

08/06/2023 11:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.

Γλώσσα

  • English

Τρόπος διεξαγωγής

  • Διαδικτυακά - ζωντανά

Ζώνη ώρας

Africa/Abidjan