Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες, γνωστό και ως DigComp, προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των Ευρωπαίων πολιτών και στηρίζει τα εθνικά πλαίσια και τις στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Το DigComp, το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2013, έχει καταστεί το κύριο σημείο αναφοράς για διάφορες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Έκτοτε, η δεύτερη έκδοση του πλαισίου, DigComp 2.0, επικαιροποιήθηκε ώστε να ενσωματώνει νέο λεξιλόγιο και ομοιογενείς περιγραφείς. Το DigComp, το οποίο αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC)  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργήθηκε ως επιστημονικό έργο, βάσει διαβούλευσης και ανατροφοδότησης από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη βιομηχανία. Το έργο ξεκίνησε από τη  ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και αναπτύχθηκε περαιτέρω για λογαριασμό της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.

Το DigComp διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ που ορίζονται στην ψηφιακή δεκαετία και πυξίδα,   όσον αφορά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού — το 80 % των πολιτών της ΕΕ να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Δομή του DigComp

Το DigComp περιγράφει διάφορους τομείς ικανοτήτων, μεταξύ των οποίων: γραμματισμός σε θέματα πληροφοριών και δεδομένων, επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων. Από την έναρξή του, το DigComp έχει εκπληρώσει ορισμένους σκοπούς για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, ενημερώνοντας τις δράσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.

Το πλαίσιο χρησιμοποιείται για τη στήριξη της χάραξης πολιτικών που στηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, καθώς και στον σχεδιασμό πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Το DigComp παρέχει επίσης μια κοινή γλώσσα σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού και περιγραφής των βασικών τομέων ψηφιακής ικανότητας και, ως εκ τούτου, παρέχει ένα κοινό σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

DigComp 2.1: ένα ανανεωμένο DigComp

Με βάση το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς που δημοσιεύθηκε στο DigComp 2.0, το 2018 δημοσιεύθηκε η DigComp 2.1, μια περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου. Στην επικαιροποίηση αυτή παρουσιάστηκαν οκτώ επίπεδα επάρκειας και παραδείγματα χρήσης που εφαρμόστηκαν στον τομέα της μάθησης και της απασχόλησης. Η νέα αυτή εξέλιξη επικεντρώνεται στην επέκταση των τριών αρχικών επιπέδων επάρκειας σε πιο λεπτή περιγραφή οκτώ επιπέδων, καθώς και στην παροχή παραδειγμάτων χρήσης για τα επίπεδα αυτά. Στόχος της είναι να στηρίξει τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περαιτέρω εφαρμογή του DigComp.

Τα οκτώ επίπεδα επάρκειας έχουν καθοριστεί μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων (με τη χρήση ρημάτων δράσης) και εμπνέονται από τη δομή και το λεξιλόγιο του  Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ). Η περιγραφή κάθε επιπέδου περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές και αντιπροσωπεύει ένα βήμα προόδου όσον αφορά την απόκτηση ικανοτήτων από τους πολίτες σύμφωνα με τη γνωστική πρόκληση, την πολυπλοκότητα των καθηκόντων που μπορούν να χειριστούν και την αυτονομία τους κατά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Επικαιροποίηση DigComp 2.2: περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων και δεξιοτήτων

Στις 22 Μαρτίου 2022, το ΚΚΕρ δημοσίευσε νέα ευρεία επικαιροποίηση του DigComp. Αυτή η νέα φιλόδοξη επικαιροποίηση (DigComp 2.2) παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες στην αυτοαξιολόγηση, στον εντοπισμό προσφορών κατάρτισης και στην αναζήτηση εργασίας.

Η νέα επικαιροποίηση αποσκοπεί στη συμμετοχή των πολιτών με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στις ψηφιακές τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η διαβίβαση δεδομένων ή νέα φαινόμενα που προκύπτουν από την κρίση της πανδημίας, τα οποία έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για νέες και αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες για τους πολίτες και τους εργαζομένους.

Η νέα έκδοση παρέχει επίσης μια συνοπτική εικόνα του υφιστάμενου υλικού αναφοράς για το DigComp, το οποίο ενοποιεί προηγούμενες δημοσιεύσεις και παραπομπές.

 

Αναδημοσίευση Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) , δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Comments are closed.