Ο Δείκτης Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DSI) ανανεώθηκε για δεύτερη φορά, το 2.0. Ο DSI, ο οποίος σχεδιάστηκε από το Κοινό Συμβούλιο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί δείκτη που τροφοδοτεί την ετήσια έκθεση για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), η οποία δημοσιεύεται κάθε χρόνο και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η DSI τέθηκε για πρώτη φορά σε πιλοτική εφαρμογή το 2014 και σήμερα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του φιλόδοξου στόχου πολιτικής για την επίτευξη τουλάχιστον του 80 % του πληθυσμού της ΕΕ με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030. Η DSI 2.0 συνοδεύεται από επικαιροποιημένη μεθοδολογία για τη μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω του εργαλείου. Το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DigComp — τώρα DigComp 2.0) στηρίζει την DSI ως βασικό θεωρητικό πλαίσιο, μαζί με εμπειρική επικύρωση.

Τα αποτελέσματα γενικά υποστηρίζουν την ευρωστία των συγκρίσεων μεταξύ χωρών όσον αφορά τον δείκτη. Ο αναθεωρημένος δείκτης είναι το αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2019-2022 στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας της Eurostat για την κοινωνία της πληροφορίας, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο δείκτης με την προσαρμογή του στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο (DigComp 2.0), καθώς και να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο από τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης το 2015.

© Κοινό Συμβούλιο Ερευνών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναδημοσίευση  Digital Skills Indicator 2.0: Measuring Digital Skills across the EU, δημιουργήθηκε από Galina Valentinova Misheva.

Μετάφραση πηγής ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω  Digital Europe eTranslation ,εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Comments are closed.