Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που συνοψίζει σχετικούς δείκτες για τις ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και παρακολουθεί την εξέλιξη των κρατών μελών της ΕΕ, σε πέντε κύριες διαστάσεις: Συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση του διαδικτύου, ολοκλήρωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Από το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών μέσω του δείκτη DESI. Κάθε χρόνο, ο DESI περιλαμβάνει προφίλ χωρών που στηρίζουν τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό τομέων που απαιτούν δράση προτεραιότητας, προσφέροντας ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε βασικούς ψηφιακούς τομείς.

Η διάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου του DESI επικεντρώνεται ειδικά στις δεξιότητες, την απασχόληση και τις τάσεις στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση. Παρέχει συγκριτικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τις ψηφιακές συσκευές (βασικές ψηφιακές δεξιότητες) και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πιο προηγμένες δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο DESI παρακολουθεί επίσης τον αριθμό των αποφοίτων στον τομέα, το ποσοστό των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ και άλλους.

Ο δείκτης παρέχει δεδομένα σχετικά με την ψηφιοποίηση και την ανταγωνιστικότητα κάθε κράτους μέλους και βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους δημόσιους υπαλλήλους, τις κυβερνήσεις και τις περιφερειακές διοικήσεις και τους δήμους να προσαρμόσουν τους τομείς προτεραιότητας και να επενδύσουν σε αυτούς βάσει τεκμηριωμένης προσέγγισης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις αρχές και τους νομοθέτες στην ανάπτυξη λύσεων και μέτρων που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά εργασίας και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Δεδομένου ότι ο δείκτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες τάσεις που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και το συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες και να υπαχθούν σε ορισμένες τάσεις της αγοράς. Τέλος, ο DESI μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους πολίτες που επιθυμούν να συγκρίνουν τον βαθμό στον οποίο το κράτος μέλος καταγωγής τους έχει αναπτύξει και να αναλύουν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις, την ψηφιοποίηση, το επίπεδο δεξιοτήτων και άλλα.

ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2022

Οι εκθέσεις DESI 2022 δημοσιεύθηκαν στις 28 Ιουλίου 2022. Βασίζονται κυρίως σε δεδομένα του 2021 και παρακολουθούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα. Ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο στις προσπάθειές τους για ψηφιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες, να μετατρέψουν τις ΜΜΕ σε ψηφιακές επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν προηγμένα δίκτυα 5G.

Τα στοιχεία της έκθεσης DESI του 2022 δείχνουν ότι μόνο το 54 % των Ευρωπαίων ηλικίας 16-74 ετών διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, τα 9 εκατομμύρια ειδικοί ΤΠΕ της ΕΕ υπολείπονται επίσης κατά πολύ του στόχου της ΕΕ για 20 εκατομμύρια ειδικούς έως το 2030 και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι οργανισμοί, παρά το γεγονός ότι 500.000 ειδικοί ΤΠΕ εισήλθαν στην αγορά εργασίας μεταξύ του 2020 και του 2021. Τα αποτελέσματα του 2022 καταδεικνύουν ότι, ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα μαζικά δεδομένα, εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται ευρέως από τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, παρατηρείται συνολικά θετική τάση σύγκλισης: η ΕΕ εξακολουθεί να βελτιώνει το επίπεδο ψηφιοποίησής, της και τα κράτη μέλη που ξεκίνησαν σε χαμηλότερα επίπεδα καλύπτουν σταδιακά την υστέρησή τους, επεκτεινόμενα ταχύτερα. Ειδικότερα, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ελλάδα αύξησαν σημαντικά τις αξιολογήσεις τους DESI κατά την προηγούμενη πενταετία, πραγματοποιώντας συνεκτικές επενδύσεις και ενισχύοντας την πολιτική τους εστίαση στην ψηφιακή τεχνολογία, οι οποίες υποστηρίχθηκαν επίσης από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2021

Η προηγούμενη έκδοση του DESI δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση DESI 2021 περιέχει σημαντικές επικαιροποιήσεις που αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι νέες εκθέσεις βασίζονται κυρίως σε στοιχεία του 2020, με στόχο την παροχή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις βασικές εξελίξεις της κατάστασης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας μετά το πρώτο έτος της πανδημίας στην Ευρώπη.

Η φετινή έκδοση αντικατοπτρίζει επίσης τις δύο σημαντικές νέες πρωτοβουλίες πολιτικής που δρομολογήθηκαν για τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ΕΕ τα επόμενα έτη: Τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), και την Ψηφιακή Πυξίδα της Δεκαετίας, με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νέα μέτρα για την τόνωση του ψηφιακού μετασχηματισμού που εγκρίθηκαν από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Ειδικότερα, οι εκθέσεις DESI ανά χώρα περιλαμβάνουν συνοπτική επισκόπηση των ψηφιακών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τα 22 σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο.

 

Αναδημοσίευση The Digital Economy and Society Index (DESI), δημιουργήθηκε από Galina Valentinova Misheva.

Μετάφραση πηγής ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English

Μεθοδολογία

DESI’s methodology is described in the thematic chapters, accompanying each dimension and related indicators.

Main document - File for download

Supporting documents

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών

Είδη πηγών δεξιοτήτων

Μεθοδολογία

Οργανισμός