Το έργο Vol3DEdu είναι μια διακρατική συνεργασία μεταξύ του University College Dublin, της Volograms Limited, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Cardet. Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Στόχος 1: Αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών μέσω της ανάπτυξης περιεχομένου εκτεταμένης πραγματικότητας (XR)

Στόχος 2: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και πέραν αυτής για να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους όσον αφορά τις εφαρμογές XR στην εκπαίδευση και να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα σπουδών βασισμένα σε XR στις παιδαγωγικές τους στρατηγικές

Στόχος 3: Υποστήριξη της ποικιλομορφίας των μαθησιακών στυλ των μαθητών μέσω της τόνωσης καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας.

H παρούσα σελίδα παρουσιάζει το ψηφιακό αποθετήριο XR του έργου αναφορικά με την διαθεσιμότητα τρισδιάστατου εκπαιδευτικού περιεχομένου, με δωρεάν πρόσβαση σε περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό.

 

https://cardet.org/what-we-do/projects/876-volumetric-3d-teachers-in-educational-reality

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Επαυξημένη πραγματικότητα
  • Εικονική πραγματικότητα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ