Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, έχει δημοσιευθεί το πρώτο τεύχος του Δελτίου του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικής Έρευνας (ΚΕΠΕ).

Ειδικότερα, αναγνωρίζει ότι η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η επίτευξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό βασίζεται σε ένα μεταρρυθμιστικό και επενδυτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας, όπως η ψηφιακή δεκαετία, που υποστηρίζεται από πολύ σημαντικά κονδύλια, το οποίο θα διατεθεί από την ΕΕ για τον σκοπό αυτό.

Στην Ελλάδα, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προγραμματίζονται βάσει της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, μιας διαρθρωμένης εθνικής στρατηγικής που συνάδει με το ανωτέρω ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για το 2025. Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για τον σκοπό αυτό, όπως το επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας μπορούν να διαιρεθούν στις ακόλουθες τέσσερις υποκατηγορίες:

  • ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και τεχνολογιών πολύ υψηλής χωρητικότητας,
  • προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων,
  • ψηφιακές δεξιότητες και
  • ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης

Ειδικά για τις ψηφιακές δεξιότητες, η αναβάθμιση τους περιγράφεται ως σύνθετος στόχος, η επίτευξη του οποίου απαιτεί συνεργασία τόσο σε διακρατικό επίπεδο όσο και μεταξύ εγχώριων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κοινωνικών εταίρων κ.λπ. Με βάση τη στρατηγική ανάπτυξη της Ελλάδας, τα σχετικά ιδρύματα στην Ελλάδα βρίσκονται σε κοινή πορεία για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την κοινωνία, την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα, την εκπαίδευση των πολιτών, την αξιοποίηση προγραμμάτων και ευκαιριών διά βίου μάθησης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα, την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Τέλος, μείζονες προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής είναι η αναβάθμιση των προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ενίσχυση της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων και η ενίσχυση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Αναδημοσίευση μέρους του Δελτίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε  τον ιστότοπο της ΚΕΠΕ.

 

Αναδημοσίευση JEPE: Greece’s significant progress in digital transformation , δημιουργήθηκε από Athanasios Panagopoulos.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία