Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), «Δημιουργία ικανοτήτων καινοτομίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Οι 23 επιλεγείσες κοινοπραξίες περιλαμβάνουν 135 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και 140 μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς από 32 χώρες: θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία του ΕΙΤ για τα ΙΤΕ και θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους έως και 27.5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ικανότητάς τους για καινοτομία. Στους οργανισμούς που συμμετέχουν στα επιλεγμένα έργα περιλαμβάνονται το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv (BG), το Πανεπιστήμιο Pardubice (Τσεχία), η Robert Bosch GmbH (Γερμανία), το Universidad de Zaragoza (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας (Φινλανδία), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (Ιρλανδία), το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (Κάτω Χώρες) και η Confindustria Trento (IT). Πλήρης κατάλογος όλων των εταίρων διατίθεται στον  ιστότοπο του EIT-hei.eu

Τα ΙΤΕ θα λάβουν εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση, χρηματοδότηση και πρόσβαση στο οικοσύστημα καινοτομίας του ΕΙΤ, το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Η πιλοτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων κάλεσε τα ΙΤΕ και τους τοπικούς εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη να σχεδιάσουν σχέδια δράσης σε επίπεδο ιδρύματος για τη βελτίωση της επιχειρηματικής τους ικανότητας και της ικανότητάς τους για καινοτομία σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Στόχος των σχεδίων αυτών είναι να έχουν αντίκτυπο σε συστημικό επίπεδο και να στηρίξουν τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε ότι τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των τοπικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Εξήρε τόσο τους νικητές όσο και την πρωτοβουλία, ορίζοντας την ως μέσο για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα και την αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας.

Σε κάθε επιλεγμένο δοκιμαστικό σχέδιο μπορεί να χορηγηθεί μέγιστο ποσό ύψους 1.2 εκατ. ευρώ, με έως 400,000 EUR για τη φάση 1 (Ιούλιος — Δεκέμβριος 2021) και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, υπό όρους 800,000 EUR για τη φάση 2 (Ιανουάριος 2022 — Ιούλιος 2023). Τα σχέδια μπορούν να επικεντρωθούν σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων:

 • προώθηση της θεσμικής δέσμευσης και αλλαγής·
 • ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών·
 • ανάπτυξη της καινοτομίας και των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων·
 • βελτίωση της ποιότητας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης·
 • δημιουργία και διάδοση γνώσεων.

Μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί στα τέλη του 2021 για έργα που θα ξεκινήσουν το 2022. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην επίτευξη 550 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2027 για την τόνωση της ευρωπαϊκής καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη στήριξη της διττής μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη, ψηφιακή και ανταγωνιστική Ευρώπη.

© Πρωτοβουλία EIT-HEI

 

Αναδημοσίευση EIT-HEI INITIATIVE “Innovation Capacity Building for Higher Education”: winning consortia announced, δημιουργήθηκε από Eleonora Censorii.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ