Το ευρωπαϊκό έργο ENTICING, το οποίο υλοποιείται από το CARDET, έχει διαμορφώσει μια έκθεση με πρακτικές συστάσεις για την προώθηση της χρήσης του Crowdsourcing ως εκπαιδευτικής προσέγγισης στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην έκθεση, καταγράφονται επίσης τεκμηριωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας ανθρωπιστικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η έκθεση, υπό τον τίτλο «Ενίσχυση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Καθηγητών Ανθρωπιστικών Επιστημών», βασίστηκε στις εμπειρίες και τα δεδομένα που συνέλεξε η κοινοπραξία του έργου μέσα από τις δράσεις που διενεργήθηκαν σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Παραθέτει προτάσεις για την αξιοποίηση του Crowdsourcing στις ανθρωπιστικές επιστήμες για κάθε χώρα που συμμετείχε στο έργο (Βέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Β. Μακεδονία) αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασική στόχευση της είναι δε η προώθηση της συνεργασίας εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα παραδοσιακά μαθήματα καθώς και η καλλιέργεια, έμμεσα και άμεσα, των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης διαδραστικής πλατφόρμας Crowdsourcing με διαδικτυακά εργαλεία για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Επιπρόσθετα αναδεικνύεται η ανάγκη της ανάπτυξης της δημιουργικότητας στα σχολεία καθώς και η προώθηση χρηματοδοτήσεων για δράσεις που θα συμπληρώσουν το έργο, αλλά και θα διαμορφώσουν συνεργασίες μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων. Επισημαίνει επίσης στρατηγικές προσεγγίσεις – όπως η ενσωμάτωση του σε προγράμματα σπουδών και η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων – για την προώθηση του Crowdsourcing στον τομέα της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, παραθέτει κατευθυντήριες γραμμές για τις σχολικές αρχές σχετικά με το Crowdsourcing στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ παρουσιάζονται τα οφέλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Τέλος, η έκθεση, περιλαμβάνει έναν οδηγό για την αποτελεσματική εφαρμογή του στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του έργου.

Η έκθεση καθώς και όλες οι ενέργειες που διενεργούνται δια μέσω του ENTICING, εντάσσονται στο πλαίσιο της διαρκούς και πολύπλευρης δραστηριότητας που αναπτύσσει το CARDET για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ENTICING, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εταίρο του έργου στην Κύπρο, το Κέντρο για την Προώθηση της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET), στην ηλεκτρονική διεύθυνση

michaela.protopapa@cardet.org

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ