Τι πρέπει να γίνει για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε πρώιμο στάδιο και σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης; Και τι χρειάζεται όσον αφορά τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ακούσει τις απόψεις σας.
Η ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων ήταν σαφής πολύ πριν από την κρίση COVID-19. Επιπλέον, η πανδημία κατέστησε σαφές πόσο ζωτικής σημασίας είναι να δημιουργηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα περιβάλλον που θα προσφέρει ψηφιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση και να προωθηθούν οι ψηφιακές δεξιότητες για όλους, απαιτείται προσπάθεια από ολόκληρη την κοινωνία, η οποία απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των κυβερνήσεων, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, του ιδιωτικού τομέα και του ευρέος κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, και στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση  και του διαρθρωμένου διαλόγου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δύο νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη συγκέντρωση παρατηρήσεων από την κοινωνία των πολιτών και καθορίζουν τι πρέπει να γίνει για:

  • Διασφάλιση της πρόσβασης όλων στην ψηφιακή εκπαίδευση·
  • Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε πρώιμο στάδιο και σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Δύο προσκλήσεις υποβολής στοιχείων: τι επιδιώκουν να επιτύχουν;

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής στοιχείων («Ψηφιακή εκπαίδευση — παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχία»)  αποσκοπεί στη στήριξη των κρατών μελών στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιγράφοντας τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν ένα αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς οικοσύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενισχύοντας την εδαφική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και την ισότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας.

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής στοιχείων («Ψηφιακές δεξιότητες — βελτίωση της παροχής τους») αποσκοπεί στην προώθηση μιας ποιοτικής, χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικής και συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την
παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες που περιγράφονται στην ψηφιακή δεκαετία: Το 80 % των ενηλίκων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 20 εκατομμύρια ειδικοί ΤΠΕ να απασχολούνται στην ΕΕ έως το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτών των προσκλήσεων υποβολής δύο προτάσεων για σύσταση του Συμβουλίου στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα σχόλια είναι πλέον ανοιχτά, γι’ αυτό μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας! Η προθεσμία για τις παρατηρήσεις σας είναι η 16 Σεπτεμβρίου 2022 (μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών).

Και οι δύο πρωτοβουλίες αποσκοπούν στη συγκέντρωση παρατηρήσεων, ιδίως από τους φορείς χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη (π.χ. υπουργεία αρμόδια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την απασχόληση, τη βιομηχανία και τις πολιτικές ψηφιακού μετασχηματισμού), τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας και τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

 

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Αναδημοσίευση  Digital skills & education: Commission launches two new Calls to hear your views, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ