Στις 18 Απριλίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Οι προτάσεις αντιμετωπίζουν την έλλειψη προσέγγισης για το σύνολο της διακυβέρνησης όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις δυσκολίες όσον αφορά τον εφοδιασμό των ατόμων με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.

Η πρώτη πρόταση, μια «Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση», καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση και να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα που έχει καταστεί ακόμη πιο εμφανές υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. Προτείνει ένα πλαίσιο για τις επενδύσεις, τη διακυβέρνηση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την επίτευξη αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής εκπαίδευσης.

«Οι προτάσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη όλοι παντού στην Ευρώπη να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερα τις ψηφιακές δεξιότητες και να τις αντιμετωπίσουμε με την ίδια σημασία όπως η ανάγνωση και η γραφή. Στόχος είναι να επιτευχθεί τουλάχιστον το 80 % όλων των ενηλίκων τουλάχιστον με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 20 εκατομμύρια απασχολούμενοι ειδικοί ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων πολύ περισσότερων γυναικών, έως το 2030». Κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή.

Η δεύτερη πρόταση, μια «Σύσταση του Συμβουλίου για τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση», εξετάζει τα διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων στα διάφορα τμήματα του πληθυσμού και την ικανότητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να αντιμετωπίσουν αυτές τις διαφορές. Καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ψηφιακές δεξιότητες με συνεκτικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να θεσπίσουν κλιμακούμενους στόχους και στοχευμένες παρεμβάσεις για συγκεκριμένες ομάδες προτεραιότητας ή δυσπρόσιτες ομάδες.

«Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή πρέπει να ηγηθεί όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στην εκπαίδευση. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή και να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευόμενους με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία τους στο παρόν και το μέλλον τους. Πρέπει να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες για ψηφιακές δεξιότητες για μάθηση, για τη ζωή και για την αγορά εργασίας». Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας.

Πώς θα λειτουργήσει αυτό;

Για να στηρίξει την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, η Επιτροπή θα διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση και τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών μέσω μέσων της ΕΕ, όπως το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης και μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Η βασική δράση της Επιτροπής θα είναι η διευκόλυνση της αναγνώρισης της πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω πιλοτικού έργου του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αποδοχής της πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα υλοποιηθεί από κοινού με διάφορα κράτη μέλη και το τελικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων θα τεθεί σε εφαρμογή το 2024 με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου και μια μελέτη σκοπιμότητας.

Συνολικά, οι προτάσεις ευθυγραμμίζονται με την ψηφιακή δεκαετία, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το 80 % των ενηλίκων διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ότι έως το 2030 θα απασχολούνται στην ΕΕ 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ. Οι προτάσεις συνάδουν επίσης με τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και τις αρχές της αλληλεγγύης και της ένταξης, οι οποίες ορίζουν ότι όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές δεξιότητες, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο.

«Η συνεργασία μας με τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση αποδείχθηκε χρήσιμη για την επισήμανση των αδυναμιών μας και τον εντοπισμό λύσεων. Το ψηφιακό χάσμα παραμένει στα εδάφη και τις κοινωνίες μας. Οι σημερινές προτάσεις παρουσιάζουν το όραμά μας για μια ψηφιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς. Είμαι πεπεισμένος ότι τα κράτη μέλη, τα σχολεία και τα ιδρύματα κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι εκπαιδευόμενοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα μετατρέψουν το όραμά μας σε πραγματικότητα». Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ταχέως τις προτάσεις για δύο συστάσεις του Συμβουλίου και θα συγκροτήσει ομάδα υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες για να στηρίξει την εφαρμογή των δύο συστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα για τις εκκλήσεις της Επιτροπής για βελτίωση της ψηφιακής εκπαίδευσης και παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ψηφιακή εκπαίδευση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών

 

Αναδημοσίευση Digital education: the European Commission calls for improving digital skills among European citizens, δημιουργήθηκε από Irene Marinelli.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Λογισμικό
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ