Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία της διά βίου μάθησης, εστιάζοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων της ομάδας-στόχου και στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας. Η χρηματοδότηση παρέχει ειδική στήριξη σε άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή παρωχημένες δεξιότητες, σε ηλικιωμένους, σε μακροχρόνια ανέργους και σε άτομα με αναπηρία. Έχει διατεθεί στο πλαίσιο του σχεδίου του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων που είναι άνεργα, των ατόμων που αναζητούν εργασία και όσων διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας (εφεξής «ομάδα-στόχος»).

«Η ζήτηση για ειδικευμένους εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες έχει αυξηθεί σημαντικά στην αγορά εργασίας. Το σημερινό ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί στο 5,5 %, με σχεδόν 50,000 άτομα να αναζητούν ενεργά εργασία. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αναξιοποίητα αποθέματα εργασίας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ανεπαρκές εκπαιδευτικό υπόβαθρο και παρωχημένων επιπέδων δεξιοτήτων. Οι εν εξελίξει επενδύσεις για την επανεκπαίδευση των ανέργων βρίσκονται σε εξέλιξη και η χρηματοδότηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τον λαό της Λετονίας και την οικονομία. Θα είναι διαθέσιμη για δύο χρόνια για να συνεχίσει να επενδύει στις δεξιότητες των ατόμων, σε προγράμματα επανακατάρτισης, στην εκμάθηση αγγλικών γλωσσών και σε στοχευμένες συμβουλές σταδιοδρομίας,» Evika Siliņa, , Υπουργός Πρόνοιας.

Αυτό προβλέπεται στον κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Κανόνες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της μεταρρύθμισης 3.1 του σχεδίου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα στο τμήμα «Περιφερειακή πολιτική» της μεταρρύθμισης του 3.1.2, το οποίο επικεντρώνεται στην «πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος» στο υποτμήμα 3.1.2.5.i. Η επένδυση επικεντρώνεται στην «Συμμετοχή και συμμετοχή στην αγορά εργασίας των ανέργων, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας». Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση την Τρίτη 20 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της χορηγούμενης χρηματοδότησης, ο  κρατικός οργανισμός απασχόλησης  θα παρέχει στους ανέργους προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα αξιολογούν τις επαγγελματικές ικανότητες που αποκτώνται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως ψηφιακές δεξιότητες και ξένες γλώσσες, κατάρτιση για οδηγούς οχημάτων και ελκυστήρων, ενότητες σπουδών ή μαθήματα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης με εργοδότες.

Αναμένεται ότι έως το καλοκαίρι του 2026 περισσότεροι από 20,000 άνεργοι, άτομα που αναζητούν εργασία και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές τους μέσω αυτών των πρωτοβουλιών.

@pixabay .com

 

Αναδημοσίευση Funding allocated to labor market participation of jobseekers and people at risk of unemployment.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Λετονία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία