Η Παγκόσμια Διάσκεψη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 6 στο Κιγκάλι της Ρουάντα, εγκαινίασε την έκθεση του 2022 για την παγκόσμια συνδεσιμότητα.

Ένα κεφάλαιο της δημοσίευσης, που συνέταξαν η καθηγήτρια Sonia Livingstone,  η καθηγήτρια Ellen Helsper και η Δρ. Miriam Rahali από το LSE, εξετάζει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της πιο συνδεδεμένης γενιάς — των σημερινών παιδιών και των νέων — και ποιες προσπάθειες απαιτούνται για την επίτευξη πλήρους ψηφιακής ένταξης.

Η υιοθέτηση της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών συσκευών, που τροφοδοτείται από την αυξανόμενη υιοθέτηση ανατρεπτικών τεχνολογιών, όπως η ΤΝ και το διαδίκτυο των πραγμάτων, επεκτείνεται ραγδαία σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 71 % των νέων (ηλικίας 15 έως 24 ετών) είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, γεγονός που τους καθιστά τη μεγαλύτερη και πιο συνδεδεμένη ηλικιακή ομάδα και είναι πιθανό να επωφεληθεί από έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο όπου η ψηφιακή εμπειρία και οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης.

Ωστόσο, θετικές και μακροπρόθεσμες κοινωνικές αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εάν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος σε πολλαπλά επίπεδα. Τα στοιχεία της UNICEF και της ITU στην έκθεση δείχνουν ότι μόνο το 40 % των παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι, με έντονες αποκλίσεις μεταξύ εισοδηματικών ομάδων και περιφερειών. Για παράδειγμα, 9 από τα 10 παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι, σε σύγκριση με λιγότερα από 1 το 5 στις περισσότερες χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η πρόσβαση στο ίδιο το διαδίκτυο δεν καθορίζει την αξία που αποκομίζει η νεολαία από το διαδίκτυο. Πράγματι, ακόμη και αν γεφυρωθούν τα υφιστάμενα κενά πρόσβασης, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η πρόσβαση μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω τις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Αυτό το δεύτερο επίπεδο του ψηφιακού χάσματος υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι εν λόγω ψηφιακές δεξιότητες στην εξισορρόπηση τόσο των κινδύνων όσο και των ευκαιριών της χρήσης ΤΠΕ και της ψηφιακής συμμετοχής.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι ψηφιακής σύνδεσης

Είναι όλο και πιο σημαντικό για τα παιδιά και τους νέους να κατανοούν βαθύτερα τα υποκείμενα ζητήματα που διαμορφώνουν και προωθούν το διαδικτυακό περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούν. Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι τείνουν να συμβαδίζουν — όπου η μεγαλύτερη πρόσβαση και τα υψηλότερα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων οδηγούν συνήθως σε υψηλότερη έκθεση σε επιγραμμικούς κινδύνους. Δεδομένου του εξελισσόμενου χαρακτήρα του ψηφιακού τοπίου, είναι πιθανό τα παιδιά και οι νέοι να εκτίθενται σε κινδύνους πριν από τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης ή την ανθεκτικότητά τους στο διαδίκτυο — ή ελλείψει νομικών, κανονιστικών και πολιτικών πλαισίων και μηχανισμών προστασίας.

Αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος

Είναι σημαντικό να παράγονται και να βελτιώνονται αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την ψηφιακή πρόσβαση, τη χρήση, τις δεξιότητες και τα αποτελέσματα των παιδιών και των νέων. Η διεθνής συνεργασία θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των ορισμών και των συγκρίσιμων μετρήσεων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου, τον εντοπισμό προβλημάτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η θέσπιση σαφέστερων και πιο προηγμένων δεικτών μέτρησης για την παρακολούθηση της ψηφιακής ένταξης θα συμβάλει ασφαλώς στην άρση των φραγμών και στην κάλυψη των κενών. Για παράδειγμα, οι ατομικές ευκαιρίες για παιδιά και νέους δεν τεκμηριώνονται επαρκώς (ιδίως σε αναλυτική μορφή) σε σύγκριση με την πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο. Επιπλέον, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την ποιότητα των ψηφιακών εμπειριών και αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών ευκαιριών και των κινδύνων αποκλεισμού που απορρέουν από το διαδίκτυο. Δύο βασικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον χώρο είναι:  Global Kids Online , η οποία επεξεργάζεται βασικούς δείκτες μέτρησης για την πρόσβαση, τις δραστηριότητες, τους κινδύνους και την ασφάλεια (έχει πλέον εγκριθεί από την ITU) και το έργο ySKILLS, το οποίο ανέπτυξε έναν δείκτη για τη μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων.

© AdobeStock

 

Αναδημοσίευση The digital divide: inequality in access and skills in children and young people, δημιουργήθηκε από Federica Tondo

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία