Ανακοίνωση Τύπου
Συμμετοχή Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για Έρευνα και Καινοτομία

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος, συμμετείχε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), στο πλαίσιο της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Της Συνόδου προέδρευσε η Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού της Σλοβενίας, Δρ Simona Kustec, ενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Mariya Gabriel.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας – ΕΧΕ (European Research Area – ERA), με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών Μελών και των ενδιαφερομένων φορέων. Η ολοκλήρωση του ΕΧΕ αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ΕΕ ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία ερευνητών, γνώσης και τεχνολογίας και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Κρατών Μελών στον τομέα της Ε&Κ εντός ΕΕ. Μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Έρευνας τοποθετήθηκαν για τα εθνικά σχέδια δράσης για τον ΕΧΕ, το επίπεδο της εμπλοκής τρίτων χωρών και των διάφορων ενδιαφερομένων φορέων στις δομές διακυβέρνησης και στη συνεισφορά του ΕΧΕ για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Κόκκινος στήριξε την πρόταση της Προεδρίας για ένα αποδοτικό σύστημα διακυβέρνησης, ανοιχτό σε όλα ανεξαιρέτως τα Κράτη Μέλη. Για τον σκοπό αυτό, τόνισε την ανάγκη για σαφείς όρους εντολής των σωμάτων του ΕΧΕ, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις και για παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων στη βάση στοιχείων τα οποία συλλέγει ήδη το Eurostat. Επιπλέον, τάχθηκε υπέρ της πραγματοποίησης διμερών συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τον αποδοτικότερο συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων. Σχετικά με την αξιολόγηση της προόδου και την πολιτική καθοδήγηση που χρειάζεται για ολοκλήρωση του ΕΧΕ, ο Υφυπουργός εισηγήθηκε όπως πραγματοποιείται Υπουργική Διάσκεψη για τον ΕΧΕ κάθε δύο χρόνια. Μιλώντας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον ΕΧΕ, ο κ. Κόκκινος ενημέρωσε ότι θα ενσωματωθεί στην ολοκληρωμένη εθνική Στρατηγική Ε&Κ, με κατανομή σημαντικών πόρων για υλοποίηση σχετικών δράσεων. Τέλος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Προεδρίας, αναγνώρισε τη σημασία της συμμετοχής των διαφόρων φορέων και τρίτων χωρών στη διακυβέρνηση του ΕΧΕ, νοουμένου ότι αυτό γίνεται ανά περίπτωση στη βάση των θεμάτων συζήτησης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα για την παγκόσμια προσέγγιση στην Ε&Κ, με έμφαση στη διεθνή συνεργασία με τρίτες χώρες όπως αυτές της περιοχής της Μεσογείου (Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή) ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε αναφορικά στη διαδικασία σύνδεσης τρίτων χωρών, όπως του Ισραήλ και του ΗΒ, με τον Ορίζοντα Ευρώπη 2021-27, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Ε&Κ.

 

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Cloud Computing

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ