Στήριξη τριών επιπρόσθετων Ευρωπαϊκών συμπράξεων

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), και σε συνέχεια διαβούλευσης με το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), έχει αποφασίσει όπως στηρίξει τη συμμετοχή της Κύπρου σε τρεις (3) επιπρόσθετες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των συμπράξεων σε επτά (7).

Συγκεκριμένα, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες επιπρόσθετες Συμπράξεις, σε πεδία όπου δεν καταγράφονται επικαλύψεις είτε με τις τέσσερις (4) υφιστάμενες Συμπράξεις (Clean Energy Transition, Innovative SMEs (Eurostars3), Key Digital Technologies και Sustainable Blue Economy), είτε και μεταξύ τους:· Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology living labs and research infrastructures
· Driving Urban Transitions to a sustainable future
· Rare Diseases
Για την επιλογή των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων λήφθηκαν υπόψη τόσο οι ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές και προτεραιότητες της Κυβέρνησης, όσο και ο εκτιμώμενος αντίκτυπος για το εθνικό οικοσύστημα Ε&Κ, καθώς και οι απόψεις του ίδιου του οικοσυστήματος, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή και την αγαστή συνεργασία.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις του προγράμματος-πλαισίου για Ε&Κ, Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027, παρέχουν το πλαίσιο για συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και δημόσιων ή ιδιωτικών εταίρων σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς και με στόχευση που συνάδει με αναπτυξιακές προτεραιότητες όπως η επιτάχυνση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης και η αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων. Συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη με εθνικούς πόρους και από άλλους ιδιωτικούς εταίρους. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της Κύπρου στις εν λόγω Ευρωπαϊκές Συμπράξεις θα χρηματοδοτηθεί από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 2021-27, και συγκεκριμένα, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΙδΕΚ, το οποίο και διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Κύπρου στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις, για σχετική πληροφόρηση αναφορικά με την υλοποίηση των επτά (7) Ευρωπαϊκών Συμπράξεων, καθώς και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Cloud Computing
 • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ