Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, τον Οκτώβριο του 19, την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον μας: ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση».

Για την προώθηση θετικών αλλαγών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι εθνικές πρακτικές και μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών πολιτικών συζητούνται συχνά στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέσω των ομάδων εργασίας του ΕΟΧ.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Η προώθηση ποιοτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απαραίτητη για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Τα πορίσματα της παρούσας έκθεσης θα τροφοδοτήσουν το έργο μας στην Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να προωθούμε μια πραγματική νοοτροπία αξιολόγησης των πολιτικών στα κράτη μέλη για τη στήριξη ποιοτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που διαθέτουμε», η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.

Πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα εισαγάγει μια νέα πρωτοβουλία για να θέσει στη διάθεση των κρατών μελών ευέλικτα αλλά στοχευμένα εργαλεία, μεθόδους και εμπειρογνωμοσύνη για να τα στηρίξει στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πολιτικών τους. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της βελτίωσης των ποιοτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ.

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων επικεντρώνεται στους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους διάθεσης δημόσιων πόρων στους τέσσερις κύριους τομείς δαπανών στην ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, εκπαιδευτικές υποδομές, ψηφιακή μάθηση και ισότητα και ένταξη.

Σε εθνικό επίπεδο, η ομάδα εμπειρογνωμόνων εντοπίζει ελπιδοφόρες προσεγγίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για τις κυβερνήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας και διδασκαλίας από ομοτίμους, προγράμματα οικοδόμησης και ανακαίνισης σχολείων για τη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Η έκθεση προσδιορίζει επίσης τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών και ποιες κοινές στρατηγικές μπορεί να είναι επωφελείς, όπως η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι στοχευμένες επενδύσεις επηρεάζουν τα πραγματικά μαθησιακά αποτελέσματα και η ανάγκη για διεξοδικότερες αξιολογήσεις των συνολικών εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών.

Μάθετε περισσότερα και διαβάστε το δελτίο Τύπου.

Αναδημοσίευση How to best invest in education and training? An expert report identifies promising approaches, δημιουργήθηκε από Federica Tondo

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ